นับถอยหลังเข้าสู่การรวมประชาคมอาเซียนในปี 2558 หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนในทุกภาคอุตสาหกรรมต่างเร่งเตรียมพร้อมในการที่จะก้าวเข้าสู่ประตูแห่งโอกาสที่กำลังจะเปิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ สำหรับทางภาคการท่องเที่ยวเองก็เช่นกัน กลุ่มประเทศอาเซียนถือเป็นดาวเด่นทางด้านการเติบโตของการท่องเที่ยว โดยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากทั่วโลกจำนวน 98 ล้านคนในปี 2556

ซึ่งองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) รายงาน ว่าภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวสูงที่สุดถึงกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ ประเทศอาเซียนได้สนับสนุนความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน (Single Tourist Destination) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวไม่เพียงแค่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ยังท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่ ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ท่ามกลางความเติบโตอันโดดเด่นของจำนวนนักท่องเที่ยว ประเทศอาเซียนยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการตลาด ที่สร้างสรรค์ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการเชื่อมโยงการคมนาคมในอาเซียน จึงได้มีการ จัดตั้งคณะทำงานในด้านต่างๆ ขึ้นเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่

ด้านบุคลากร
อาเซียนได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพ การท่องเที่ยวภายในกล่มุ ประเทศอาเซียน โดยในเบื้องต้นอยู่ในระหว่างดำเนินการ 6 สาขา ได้แก่ House Keeping, Front Office, Food Production, Food & Beverage, Travel Agencies และ Tour Operation จำนวน 32 ตำแหน่งงาน ในปัจจุบัน ได้มีการเตรียมพร้อมมาตรฐานสมรรถนะร่วมสำหรับบุคลากรวิชาชีพทางด้าน House Keeping, Front Office, Food Production และ Food & Beverage เรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมจัดการอบรมและทดสอบบุคลากรเพื่อขึ้นทะเบียนบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนในลำดับ ต่อไป

ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว
เพื่อให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อันเป็นส่วนสำคัญของการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีแก่นักท่องเที่ยว การกำหนดจัดทำมาตรฐานที่ประเทศอาเซียนให้การยอมรับร่วมกันจึงจำเป็นสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้อาเซียนได้อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานใน 6 สาขา ได้แก่ โฮมสเตย์ โรงแรมสีเขียว บริการสปา ห้องน้ำสาธารณะ เมืองท่องเที่ยวสะอาด การท่องเที่ยวเชิงชุมชน

ด้านพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว
สินค้าท่องเที่ยวที่อาเซียนเห็นพ้องร่วมกันว่ามีศักยภาพที่จะนำมาเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/มรดก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวทางน้ำ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะนำสินค้าและบริการมาจัดกลุ่มเป็นแพ็คเกจที่รวมประเทศอาเซียนตั้งแต่ 2-3 ประเทศขึ้นไป เพื่อเสนอขายการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง เช่น การนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของประเทศไทย นครวัดของประเทศกัมพูชา และบุโรพุทโธของประเทศ อินโดนีเซีย สำหรับการท่องเที่ยววัฒนธรรม/มรดก เป็นต้น

ด้านการตลาดและการสื่อสาร
อาเซียนได้มีการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน ภายใต้แบรนด์ Southeast Asia - Feel the Warmth ซึ่งนำเสนอจุดขายของอาเซียน ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น โดยมีกิจกรรมดำเนินการที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สินค้าที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันของอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย

  • การส่งเสริมตลาดกลุ่ม Mass Tourism โดยเฉพาะอินเดียและจีน
  • การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และสร้างสรรค์
  • การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
  • การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงวัยและลองสเตย์

โดยได้ประชาสัมพันธ์สินค้าท่องเที่ยวอาเซียนผ่านบทความ รูปภาพ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.aseantourism.travel, Facebook รวมถึง www.dongnanya.travel, Sinaweibo สำหรับตลาดจีน และ Mobile Application รวมทั้งร่วมมือกับ ASEANTA ในการจัดงาน ASEAN Tourism Forum ซึ่งประกอบด้วยการประชุม งานสัมมนาและงานส่งเสริม การขาย (TRAVEX) เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพันธมิตรในการส่งเสริมตลาด เช่น PATA (Pacific Asia Travel Association) ในการจัดทำโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวอาเซียนออกอากาศผ่าน Travel Channel, การร่วมมือกับ ASEAN Tripper Magazine และ Digital Innovation Asia เป็นต้น รวมทั้งเตรียมจัดโครงการ ASEAN for ASEAN เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค (Intra - ASEAN Travel)

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Promotional Chapter for Tourism: APCT) ณ ประเทศออสเตรเลียและอินเดีย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศภาคี อื่นๆ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นเพียง Milestone หลักหนึ่ง เท่านั้น อาเซียนกำลังเดินหน้าเพื่อเตรียมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภายหลังปี 2558 เพื่อสร้างให้ภูมิภาคอาเซียนก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่าง หลากหลาย และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกด้านอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พลเมืองอาเซียนนั่นเอง


 

เรียบเรียงโดย : วรมน ทรัพย์ศรีสัญจัย
พนักงานการตลาด 4 งานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้