ผลจากการสำรวจ

1. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

      1.1 การวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 

      จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม โดยแบ่งเป็น

การเดินทางในประเทศ 98.3% และการเดินทางไปต่างประเทศ 1.7% ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจำนวน 5.7% เท่านั้นที่ไม่มีแผน การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม เนื่องจากเหตุผลหลักคือ ไม่มีงบประมาณในการท่องเที่ยว  70% ไม่ชอบท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว 38.8% และไม่มีจังหวัดหรือสถานที่ใดในประเทศไทย น่าสนใจให้ไปเที่ยว 11.3 % โดยวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมสามารถแบ่งได้เป็น พักผ่อนและเปลี่ยนบรรยากาศ 75.8% เยี่ยมญาติ 64.3% ประชุม/สัมมนา/ทำธุรกิจ 3.9% 

 

5 อันดับแรกของสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปในช่วงเดือนธันวาคม

 1. เชียงใหม่ คิดเป็น 12.2%
 2. ชลบุรี คิดเป็น 8.2%
 3. ระยอง คิดเป็น 6.4%
 4. เลย คิดเป็น 6.1%
 5. ภูเก็ต คิดเป็น 5.2%

  

          สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศนั้น สัดส่วนการเดินทางเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับการเดินทางภายในประเทศ โดยประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในการวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ คือ จีน และประเทศ ในกลุ่มอาเซียน อาทิ มาเลเซีย และพม่า เป็นต้น

 

       1.2 ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม

          จากการสำรวจพบว่า

 • ประชาชนส่วนใหญ่ (59.5%) เห็นว่า การชุมนุมทางการเมืองไม่มีผลกระทบต่อแผนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมเนื่องจากเหตุผลหลัก ดังนี้

          จุดหมายปลายทางไม่มีผลกระทบ จากการชุมนุม 63.1%

          ผู้ร่วมเดินทางยังต้องการไปท่องเที่ยวอยู่ 41.1%

          การชุมนุมทางการเมืองเป็นเรื่องปกติสำหรับประเทศไทย 40.5%

 • ประชาชนจำนวนหนึ่ง (40.5%) เห็นว่า การชุมนุมทางการเมืองมีผลกระทบต่อแผน การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม  แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงยืนยันที่จะเดินทาง ไปท่องเที่ยวเหมือนเดิม โดยจะมีการปรับเปลี่ยน แผนการ ดังนี้

          เปลี่ยนวันและเวลาในการเดินทาง 61.3%

          เปลี่ยนจุดหมายปลายทาง 47.9%

          เปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง 42.1%

 • สำหรับพื้นที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบ จากการชุมนุมทางการเมืองมากที่สุด คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพ- มหานครและกาญจนบุรี แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่มากกว่า 80% ของประชาชนกลุ่มนี้ ยังคงยืนยันการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้
 • หากสถานการณ์ทางการเมืองยังคงดำเนินอยู่และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  นักท่องเที่ยว 85.6% ยังยืนยันที่จะเดินทาง ตามแผนการเดิมที่กำหนดไว้ ในขณะที่ 14.4% ของนักท่องเที่ยวตัดสินใจยกเลิกแผนการ เดินทางเดิม เนื่องจาก

          ไม่มั่นใจในความปลอดภัย 82.4%

          เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง 15.9%

          ผู้ร่วมเดินทางไม่ต้องการเดินทาง /  ไม่กล้าเดินทาง 12.9%

 • ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีความคิดเห็นว่าการชุมนุมทางการเมือง ไม่ส่งผลกระทบ ต่อแผนการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากมีความเห็นว่า

          การชุมนุมทางการเมืองเป็นเรื่องปกติสำหรับประเทศไทย 50.0%

          พื้นที่การชุมนุมทางการเมืองไม่ได้กระทบกับจุดหมายปลายทางที่จะเดินทาง ไปเที่ยว 48.3%

          ผู้ร่วมเดินทางยังคงต้องการเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 44.0%

 

2. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความเชื่อมั่นสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย  ซึ่งเป็นผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

         2.1 สภาพธุรกิจในพื้นที่หลัก

         จากการสำรวจข้อมูลในกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักทั้ง 6 พื้นที่  พบว่า ในภาพรวมมีขนาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน โดยในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาและกาญจนบุรี  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ในขณะที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำหรับจังหวัดสงขลา ได้รับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

          เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของประเทศไทยในขณะนี้ พบว่า 5 อันดับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าหลักในธุรกิจที่พัก คือ จีน 58.4% อังกฤษ  33.8% ญี่ปุ่น 32.9% อเมริกา 27.3% และเยอรมนี 26.3%

 

สำหรับช่องทางในการจองห้องพักนั้น มีความแตกต่างในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้

 ช่องทางการจองเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555  -  เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2556
  นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
 Walk-in ที่แผนกต้อนรับ 37.0% 17.7% 35.8% 21.8%
 ผ่านทางโทรศัพท์ 35.3% 7.5% 35.6% 7%
 ผ่านทางเว็บไซต์ 27.3% 17.2% 27.4% 20.8%
 ผ่านทางบริษัทนำเที่ยว 0.5% 57.5% 1.2%  21.8%

 

 

          2.2 ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในธุรกิจท่องเที่ยว

          จากผลการสำรวจในขณะที่มีการชุมนุมทางการเมือง พบว่า ผู้ประกอบการ 57.1% ให้ข้อมูลว่ายอดการจองห้องพักลดลง ในขณะที่ 31.6% ให้ข้อมูลว่ามีการจองและเข้าพักเพิ่มขึ้น

 

 • เมื่อถามถึงการรับมือในส่วนของผู้ประกอบการที่มียอดการจองที่พักลดลง รวมถึงแผนการในการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลแผนการรับมือ 3 อันดับแรก ดังนี้

           ไม่ได้ทำสิ่งใด 40.2%

           แจก Gift Voucher ห้องอาหารฟรี สำหรับลูกค้า 27.7%

           ทำการลดราคาห้องพักต่อคืน 21.9%

 • สำหรับยอดการจองที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการชุมนุมทางการเมือง คิดเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 7.9% และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 92.1% ส่วนมากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และชลบุรี  เป็นหลัก
 • ผลกระทบอื่นๆ ที่ได้รับจากการชุมนุมทางการเมือง นอกเหนือจากยอดการจองและการ เข้าพัก 3 อันดับแรก คือ

           ทำให้ขายสินค้าได้ยากขึ้น 45.2%

           ทำให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้น 32%

           ทำให้พนักงานเสียสุขภาพจิต 30.2%

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระบุผลกระทบที่ได้รับค่อนข้างแตกต่างจากผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆ คือ ทำให้การเดินทางลำบากขึ้นมากถึง 71%

 • ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ต่อการชุมนุมทางการเมือง คือ

           เป็นเรื่องปกติสำหรับประเทศไทย 52.0%

           เป็นเรื่องที่ถูกต้อง / สมควรทำ 49.7%

           เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง / ไม่สมควรทำ 7.2%

 • ในกรณีที่การชุมนุมทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 5 อันดับการรับมือที่ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม คือ

           ยังคงเปิดบริการเหมือนปกติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด 39.2%

           ยังคงเปิดบริการเหมือนปกติ แต่มี การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขาย 32.7%

           ยังคงเปิดบริการเหมือนปกติ แต่มี การปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 29.2%

           ยังคงเปิดบริการเหมือนปกติ แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานในแต่ละวัน 26.3%

           ยังคงเปิดบริการตามปกติ แต่จะลด ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน 25.5%

 • 5 อันดับการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ ผู้ประกอบการต้องการระหว่างการชุมนุมทางการเมืองและหลังการชุมนุมทางการเมือง

           ต้องการให้ภาครัฐทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 76.2%

           ต้องการให้ภาครัฐยุติเหตุการณ์นี้ อย่างเร็วที่สุด 52.3%

           ต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการที่เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย 36.3%

           ต้องการให้ภาครัฐประกันรายได้  หากธุรกิจได้รับความเสียหายจากการชุมนุม 31.3%

           ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการนำ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษี 30%

 

          ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำ ‘โครงการสำรวจความ คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย’ หรือที่เรียกว่า ‘TAT Tourism Poll’ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และกระแสนิยมต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลกับสถานการณ์ด้านอื่น รวมถึงนำไปปรับใช้กับการดำเนินการ ด้านการตลาดของ ททท. ในอนาคต

          กลุ่มเป้าหมาย : ทำการสำรวจข้อมูลจำนวน 2,000 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ประกอบการ  600 ตัวอย่าง และประชาชน 1,400 ตัวอย่าง ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย  6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา กาญจนบุรี และนครราชสีมา

          ช่วงเวลาการสำรวจ : สำรวจระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 28 พฤศจิกายน 2556


 

เรียบเรียง : งานวิจัย กองวิจัยการตลาด ททท.

^ to top || TAT 1/2014