ในปี 2013 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้พิสูจน์ว่ายังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีส่วนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้เผชิญกับปัญหาภายในประเทศทั้งปัญหาความรุนแรงที่มีผลมาจากการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ความขัดแย้งในประเทศอียิปต์ที่ส่งผลให้ยอดขายลดลงอีกครั้งตั้งแต่ช่วงใบไม้ร่วง ทั้งนี้เหตุการณ์ในซีเรียก็ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด รวมไปถึงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยและตุรกีที่อาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อยอดขายอย่างชัดเจน ส่วนตลาดท่องเที่ยวของกรีซได้กลับมาเติบโตเป็นอย่างมากอีกครั้งในปี 2013

 

      สำหรับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วและถือได้ว่ายังมีการเติบโต ในขณะที่บางเศรษฐกิจในตลาดใหม่ (Emerging Economies)  มีสัญญาณการเติบโตที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวไม่ได้ เกิดขึ้นในทุกตลาดใหม่ โดยในภาพรวมแล้วเศรษฐกิจในตลาดใหม่จะเติบโต ลดลงร้อยละ 5.6-4.6 และทำให้ช่องว่างการเติบโตของตลาดทั้งสอง ในปี 2013 ลดลง

            จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 ในปี 2013 โดยเติบโตในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยนักท่องเที่ยวจากจีนและรัสเซียมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางออกท่องเที่ยวในต่างประเทศมากที่สุด ทั้งนี้ ยุโรปและเอเชีย เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่าในปี 2014 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะเติบโตขึ้นร้อยละ 4-5 จากปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจที่คาดว่า จะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

            สถิติจาก IPK International ปี 2013 พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือมีจำนวน 952 ล้านคน และมีจำนวนคืนพัก (Overnight Stay) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เช่นกัน หรือมีจำนวน 7.6 พันล้านคืน และนับเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่จำนวนคืนพักเฉลี่ยของการ เดินทางระหว่างประเทศน้อยกว่า 8 คืน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือมีมูลค่า 989 พันล้านยูโร คาดการณ์ สถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2014 จะเห็นได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแล้วจะเติบโตมากกว่าตลาดใหม่ ที่ตลาดการท่องเที่ยวมีการเติบโตเป็นอย่างมากในปี 2013 โดยนักท่องเที่ยว จาก ‘ตลาดใหม่’ ในเอเชียจะเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 8 ในขณะที่ตลาดนัก ท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาเหนือจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และ 3  ตามลำดับ ทั้งนี้สื่อสังคมออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยทุกวินาทีนักท่องเที่ยวยุโรปจะเข้าไปมีส่วนร่วมในสื่อดังกล่าวและนักท่องเที่ยวยุโรปร้อยละ 16 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการเดินทางตลอดจนใช้สื่อข้างต้นระหว่างการเดินทาง

 

การเดินทาง ออกท่องเที่ยวในต่างประเทศ ของนักท่องเที่ยวจากยุโรปและเยอรมนีปี 2013

ตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 3 ตลาด ได้แก่ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร เริ่มมีการเติบโตแบบทรงตัวในปี 2013 ด้วยอัตราร้อยละ 2, 1 และ 3 ตามลำดับ

            ในปี 2013 พบว่านักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือมีจำนวน 432 ล้านคน/ครั้ง และมีจำนวนคืนพักทั้งหมด 3.5 พันล้านคืน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 หรือมีมูลค่า 368 พันล้านยูโรสำหรับประเภทของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปชื่นชอบได้แก่ การพักผ่อนริมชายหาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในขณะที่มีการท่องเที่ยวในเมืองและแหล่ง ท่องเที่ยวหน้าหนาว (Snow Holidays) ตลาดนักท่องเที่ยวเดินทางออก ที่มีการเติบโตมากในปี 2013 ได้แก่ รัสเซีย (+13%) ตุรกี (+10%) ฝรั่งเศส (+4%) สหราชอาณาจักร (+3%) และเยอรมนี (+2%) ในขณะที่ตลาด นักท่องเที่ยวจากประเทศที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ สเปน (-5%) และอิตาลี (-3%) สำหรับตลาดเยอรมนี นักท่องเที่ยวเยอรมันเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศถึง 335 พันล้านคน/ครั้ง หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และ มีจำนวนคืนพัก 1.7 พันล้านคืนพัก (+2%) ทั้งนี้สัดส่วนการเดินทางของนักท่องเที่ยวเยอรมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือครองสัดส่วนร้อยละ 46 ของตลาดการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก  เมื่อพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการ เดินทางพบว่า การเดินทางเพื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในขณะที่การเดินทาง โดยเหตุผลส่วนตัวลดลงร้อยละ 1 ทั้งนี้มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวเยอรมันเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือมีมูลค่า 153 พันล้านยูโร

            สำหรับประเภทการเดินทางพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเยอรมัน ที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรือมีจำนวน 54.8 ล้านคน/ครั้ง ในขณะที่การเดินทางภายในประเทศเติบโตเพียง ร้อยละ 3 หรือ 98.6 ล้านคน/ครั้ง ซึ่งทำให้เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเยอรมันมีแนวโน้มท่องเที่ยวในต่างประเทศมากกว่า โดยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมได้แก่ ออสเตรีย ที่ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 17 ตามมาด้วยสเปนและอิตาลี ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16 และ 12 ตามลำดับ

            นอกจากนี้ยังมีตุรกี (8%) เนเธอร์แลนด์ (6%) ฝรั่งเศส (6%) โดยมีเพียงอิตาลีเพียงประเทศเดียวที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเยอรมันลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 ส่วนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมภายในประเทศยังคงเป็นบาวาเรียเป็นปีที่สองติดต่อกัน

 


 

เรื่อง : IPK International

เรียบเรียง : ณัฎฐิรา อำพลพรรณ