ทัศนะของผู้ประกอบการ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานแถลงผลการสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ภายใต้ชื่อ “ท่องเที่ยวไทยพร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง” เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

 

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวน 400 รายจากทั่วประเทศ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2555 และมีสาระสำคัญจากการสำรวจ ดังนี้

การประเมินสถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน
     ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 สิ่งที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบด้านลบสำหรับธุรกิจมากที่สุด คือ ภาวะเศรษฐกิจโลก (-2.33) รองลงมา คือ สถานการณ์หนี้ยุโรป (-1.57) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน (-1.43) และอัตราแลกเปลี่ยน (-1.26) ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านบวกสำหรับธุรกิจ คือ มาตรการของรัฐบาล (+3.04) รองลงมา คือ อัตราดอกเบี้ย (+2.24) และเสถียรภาพทางด้านการเมือง (-1.55)

     ตามทัศนะของผู้ประกอบการต่อสถานภาพทางธุรกิจท่องเที่ยวไทยในไตรมาส 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบการร้อยละ 41.7 คิดว่ายอดขายเพิ่มขึ้น โดยได้รับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อมองภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 ผู้ประกอบการร้อยละ 44.9 เห็นว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองมาคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนและเอเชีย

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย
     ผู้ประกอบการมองว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีการพัฒนาดีขึ้น คือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว สาธารณูปโภค และการพัฒนา/อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว (6.42)

     เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องความเป็นมิตรของประชาชน และความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว ในขณะที่เวียดนามเป็นอันดับหนึ่งในด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว กัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งในด้านแหล่งซื้อสินค้า การบริการ การคมนาคมขนส่ง โรงแรมที่พัก การสื่อสาร และความปลอดภัยในทุกด้าน

     สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการมองว่าประเทศไทยยังขาดการพัฒนามากที่สุด และต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การพัฒนาบริการและแหล่งท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย

ทัศนคติต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
     ผู้ประกอบการมองว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว

     ในขณะที่ผลกระทบด้านลบที่จะเกิดต่อธุรกิจเป็นเรื่องการแข่งขันที่สูงขึ้น คู่แข่งมากขึ้น และธุรกิจมีรายได้/กำไรลดลง
สำหรับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในด้านการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ด้านการท่องเที่ยว แรงงานในอุตสาหกรรม และส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนามากขึ้น ในส่วนของผลกระทบด้านลบ คือ เกิดการแข่งขันสูงขึ้น

     การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.7) มองว่าเป็นโอกาสสำหรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ด้านการท่องเที่ยว และการเดินทางท่องเที่ยวที่เสรีมากขึ้นโดยไม่ต้องมี VISA อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ คู่แข่งที่มากขึ้น และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรวมถึงองค์กรธุรกิจของไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านการแข่งขัน

     โอกาสของการท่องเที่ยวไทยจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย การออกไปลงทุนในประเทศอาเซียน ระบบการขนส่ง และการเข้ามาทำงานของแรงงานในอาเซียน สำหรับสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการท่องเที่ยวไทย คือ ภาษาในการสื่อสาร

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
     ภาคธุรกิจไทยมากกว่าร้อยละ 85 มีการเตรียมความพร้อมในระดับมากถึงปานกลาง โดยมีการเตรียมความพร้อมมากที่สุดเรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล และการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นสากล

     ผู้ประกอบการมองว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมรับมือกับ AEC ในระดับปานกลาง โดยต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องการสร้างมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยว รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนด้านการท่องเที่ยว

     สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเป็นอันดับแรกเพื่อรองรับ AEC คือ การกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ รองลงมาคือ การยกระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน


 

เรื่องและภาพ : กองวิจัยการตลาด