บทบรรณาธิการ 4/2554

Macrotrends กับ การท่องเที่ยวไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

การสำรวจทิศทาง กระแส แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกเป็นเรื่องจำเป็น  การเผชิญกับมิติการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ตั้งแต่มิติทางสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง   มิติทางสังคม เช่น การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย  มิติทางเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตการเงินและการเปิดเสรี รวมไปถึงประเด็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ (new media) ซึ่งส่งผลอย่างสำคัญในการสร้างโมเดลทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เราเริ่มคุ้นเคย เช่น เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เศรษฐกิจแจกฟรี ( Freeconomy) และเศรษฐกิจแห่งความสุข (Happynomic)

Macrotrends ที่ผู้เขียนสนใจและคาดเดาว่า จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต  ขอยกตัวอย่างบางแนวโน้มที่สนใจเป็นพิเศษ คือ Climate Change  /  Rent-a-country และ Freeconoics

 

คำนำ
     การจะเข้าใจว่าเทคโนโลยีมีบทบาทในการท่องเที่ยวค่อนข้างเป็นเรื่องท้าทาย ในขณะเดียวกัน 2 ความคิดนี้ดูเหมือนขัดแย้งกัน แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปข้างหน้า ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทุกๆ การพัฒนายังมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถานที่และวิธีการท่องเที่ยว อีกทั้งวิธีการจองการ

 

     I Can See you! Smartphone Use Drives Boom in the Use of Geolocation Software
     จากข้อมูลของ Euromonitor พบว่า ยอดขายโทรศัพท์ Smartphone เพิ่มขึ้นจาก 8.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2005 เป็น 83.1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 โดยที่ตลาดจีนได้กลายเป็นตลาดที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดแทนที่ตลาดสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2009 

     ประเทศเม็กซิโก เป็นประเทศชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก โดยการท่องเที่ยวมีสัดส่วนถึงร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยร้อยละ 80 ของกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวทั้งหลายเกิดขึ้นจากตลาดในประเทศ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
     สภาพการณ์ตลาดการท่องเที่ยวโลกในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและอยู่ในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากการพยากรณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization:WTO) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศเป็นจำนวนประมาณ 1.5 พันล้านคน และทวีปยุโรปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่นิยม

 


     เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล ได้วิเคราะห์แนวโน้มผู้บริโภคในภูมิภาคเอชีย-แปซิฟิก โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

  • Youth links their ideas with execution of their ideas. The right and left brains are merging like never before. Marc Landsberg, CEO, MRM Worldwide @ McCann Seminar
    กลุ่มเยาวชนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดและการดำเนินการเข้าด้วยกัน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของสมองซีกซ้ายและขวา
     


ความเป็นมาของการจัดงาน
     การพัฒนาประเทศจะต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่ได้เริ่มมาแล้ว และจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น และผลกระทบต่อเนื่อง จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจโลกอีกหลายด้าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลกและในประเทศ จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถใช้จุดแข็งของประเทศ ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนเพื่อระมัดระวังและป้องกันผลด้านลบที่จะเกิดขึ้น

 

     การประชุม The Global Travel & Tourism Summit 2011 จัดขึ้นโดย World Travel & Tourism Council (WTTC) เป็นครั้งที่ 11 ที่เมือง Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2554 ภายใต้แนวคิด “Powering Global Growth” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

     ในการประชุม PATA 60th Anniversary เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน 2554 ที่นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการสัมมนาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศของกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ เนื้อหาในการสัมมนาสรุปได้ดังนี้