about Brands

ROI is NOT Purpose. Best brands weren’t born to be the most profitable, but to make life better. GM can never be Apple.
ROI (Return on Investment) ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของแบรนด์ แบรนด์ที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุด หากแบรนด์จะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้น และ GM (General Motors) ก็ไม่สามารถเป็นได้เหมือนกับ  Apple
Nathaniel Perez, Director of Social Marketing, SapientNitro @SapientNitro Seminar

 

Lady Gaga is her own platform. She already has 10 million twitter followers.
เลดี้กาก้ามีเวทีและกลุ่มผู้ชมเป็นของตนเอง ขณะนี้เธอมีคนคอยติดตามความเคลื่อนไหวถึงกว่า 10 ล้านคนใน Twitter
Jennifer Frommer, Head of Brand Partnerships, Interscope @SapientNitro Seminar

In the future, half of the music industry’s revenues will come from brands.
ในอนาคตรายได้ครึ่งหนึ่ง ของอุตสาหกรรมดนตรีจะมาจากแบรนด์
Laura Lang, CEO, Digitas @Digitas & VEVO Seminar

We don’t view ourselves as a game company, we’re building a brand.
เราไม่ได้มองว่าเราเป็นเพียงบริษัทเกม แต่เรากำลังสร้างแบรนด์
Peter Vesterbacka, Mighty Eagle, Rovio Mobile @Hill & Knowlton Seminar

In the era of networked media you’re going to become a functionally integrated brand or a commodity.
ในยุคของสื่อที่มีการเชื่อมต่อกัน คุณกำลังจะกลายเป็นแบรนด์ที่มีการบูรณาการตามหน้าที่หรือกลายเป็นเพียงสินค้า
Barry Wacksman, EVP Chief Growth Officer, R/GA @R/GA Seminar

about Market Trend

Cannes Lions is no longer about advertising, as indeed our industry is no longer simply about advertising.
งาน Cannes Lions ไม่ได้เป็นงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะการโฆษณาอีกต่อไปเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมของเราที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะการโฆษณาเท่านั้น
Phil Thomas, CEO, Cannes Lions Festival

If you start offline and then move online it will be muchmore powerful. After a“casual conversation” 49% will remember your brand when online.
การเริ่มต้นธุรกิจด้วยออฟไลน์ แล้วจึงเคลื่อนไปสู่ออนไลน์จะมีพลังมากกว่า โดยภายหลัง “บทสนทนาที่ไม่เป็นทางการ” ลูกค้าถึงร้อยละ 49 จะจดจำแบรนด์ได้เมื่อทำการออนไลน์
Martin Lindstrom, Author @goviral Seminar

Entrepreneurs are the new creative department (and viceversa)
ผู้ประกอบการจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นแผนกสร้างสรรค์
Troy Young, President, Say Media @UM

Search will move from links to likes.
การค้นหา (Search) จะปรับเปลี่ยนจาก links ของเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่มีการ likes จากกลุ่มเพื่อนมากที่สุด
Mark Holden, Planning Director, phd @phd Seminar

The future of the internet is not algorithms, it’s content and design [...] Banners are for apes. Content is for humans.
อินเตอร์เน็ตในอนาคตจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับขั้นตอนหรือวิธีการ แต่จะให้ความสำคัญกับเนื้อหาและดีไซน์ ในขณะเดียวกันป้ายโฆษณา (Banner) จะเป็นสื่อสำหรับลิง (Apes) ส่วนมนุษย์จะต้องการเนื้อหา
Tim Armstrong, CEO, AOL @AOL Seminar

Authenticity is just like pornography. You know it when you see it.
ความเป็นเนื้อแท้  (Authenticity) ก็เหมือนกับภาพโป๊ ซึ่งคุณจะรู้ได้เองภายหลังจากที่ได้มองเห็น
Arianna Huffington, Co-founder, The Huffington Post @AOL Seminar
Tablet market is growing from 17 million devices this year to 70 million devices next year.
ตลาด Tablet จะเติบโตขึ้นจาก 17 ล้านเครื่องไปสู่ 70 ล้านเครื่องในปีถัดไป
Kevin Lynch, CTO, Adobe @Adobe Seminar

Magazine people want to make something that is beautiful and connects with an audience, but it has been hard to do that very well in the internet during the last two years.
ผู้จัดทำนิตยสาร ต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามและสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้ แต่สิ่งเดียวกันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากในวงการอินเตอร์เน็ต ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
John Battelle, CEO, Federated Media @Adobe Seminar

Apple and Microsoft are getting it right because they concentrate on servicing people. Where the music industry is getting it wrong is that it still talks about selling records.
บริษัท Apple และ Microsoft กำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญกับการให้บริการผู้คนในขณะที่อุตสาหกรรมดนตรีกำลังทำในสิ่งที่ผิดพลาดจากการที่พูดถึงแต่การขายแผ่นเสียง
Pharrell Williams, Musician, Producer @Digitas & VEVO Seminar

We will move from creative excellence to content excellence.
เราจะเคลื่อนจากการเป็นเลิศในการสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศด้านเนื้อหา
Pio Schunker, SVP Integrated Marketing, Coca-Cola @Coca-Cola Seminar

We built 51 games before getting to Angry Birds [...] My team knows how to build a hit and also how not to build a hit. This is important.
เราสร้างเกมมาถึง 51 เกมก่อนที่จะโด่งดังด้วยเกม Angry Birds ทีมงานของเราเรียนรู้ที่จะสร้างเกมที่เป็นที่นิยม และรู้ว่าจะไม่สร้างเกมให้เป็นที่นิยมได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก
Peter Vesterbacka, Mighty Eagle, Rovio Mobile @Hill & Knowlton Seminar

We only care about two things: our fans and our brand. We talk about fans, not users or consumers.
เราให้ความใส่ใจกับ 2 สิ่ง ได้แก่ “แฟนของเรา” และ “แบรนด์ของเรา” เราพูดถึง “แฟน” ไม่ใช่ “ผู้ใช้” หรือ “ผู้บริโภค”
Peter Vesterbacka, Mighty Eagle, Rovio Mobile @Hill & Knowlton Seminar
We want to become the most copied brand in China by next year.
เราต้องการเป็นแบรนด์ที่ถูกก๊อปปี้มากที่สุดในจีนในปีต่อไป
Peter Vesterbacka, Mighty Eagle, Rovio Mobile @Hill & Knowlton Seminar

At Google, with your permission, we use some of your information to make things that are good for you.
ที่ Google และด้วยการอนุญาตของท่าน เราจะใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเอง
Eric Schmidt, Chairman, Google @Google Seminar

about Customer Bahavior

In 2012 consumers will want products and services that enhance their lives in a unique and personal way.
ในปี 2012 ลูกค้าจะต้องการสินค้าและบริการที่จะสนับสนุนให้พวกเขามีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นส่วนตัวมากขึ้น
Susanna Kempe, CEO, WGSN @WGSN Seminar

To the public, all advertising is spam.
สำหรับประชาชนทั่วไปแล้วการโฆษณาคือข้อความขยะ
Bob Garfield, Commentator @imc2 Seminar

43% of consumers won’t buy a product if can’t find the right information online.
ผู้บริโภคร้อยละ 43 จะไม่ซื้อสินค้าที่ไม่สามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านระบบออนไลน์
Eric Bader, Chief Strategy Officer, Initiative @Initiative Seminar

What is the first thing you reach for in the morning? Your bed partner, yourself or your phone?
อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในตอนเช้ามากที่สุด คู่นอน ตัวเอง หรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
Simon Bond, CMO, BBDO @BBDO Seminar

83% of consumers use fewer than 30 sites a month.
ผู้บริโภคร้อยละ 83 จะเข้าชมเว็บไซต์เกือบ 30 แห่งต่อเดือน
Tim Armstrong, CEO, AOL @AOL Seminar

There are 6.9 billion people in the world, 600 million broadband internet connections, but 4.5 billion text message users. SMS is largest human network.
จากจำนวนประชากรโลก 6.9 พันล้านคน มี 600 ล้านคนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต แต่มีผู้บริโภค 4.5 พันล้านคนที่ใช้งานการรับส่งข้อความซึ่งทำให้ SMS เป็นเครือข่ายของมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Tom Chatfield, Author @Starcom MediaVest Group & TED Seminar

A good story is something you haven’t known.Something that hits your gut, your heart and therefore your emotions.
เรื่องราวดีๆ อาจเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จัก แต่เป็นสิ่งที่เข้ามากระทบความรู้สึก (Gut) หัวใจและสุดท้ายคือ อารมณ์
@wgsn during Starcom MediaVest Group & TED Seminar

At Coca-Cola, we think the mobile phone as the 6th sense of people.
ที่บริษัท Coca-Cola เราคิดว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นประสาทสัมผัสที่ 6 ของผู้คน
Pio Schunker, SVP Integrated Marketing, Coca-Cola @Coca-Cola Seminar
 
Twitter has become my primary news source, but when I hear something has happened it makes me turn on a TV set.
Twiiter ได้กลายเป็นแหล่งข่าวเบื้องต้นของฉัน เมื่อได้ทราบว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วจึงจะเปิดโทรทัศน์เพื่อดูข่าว
Piers Morgan, CNN Host @Time Warner Seminar

Two important values to younger people: significance and achievement.
คุณค่าสำคัญ 2 ประการสำหรับคนหนุ่มสาว คือ ความสำคัญและการประสบความสำเร็จ
Edward de Bono, Author @The Guardian Seminar
 
Not everybody likes games, but everybody likes playing.
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเกม ทุกคนชอบเล่น
Kudo Tsunoda, Creative Director, Kinect @Microsoft Seminar


เรียบเรียง : ณัฏฐิรา อำพลพรรณ