...” เวลาผ่านไปรวดเร็วราวกับติดปีก “ ช่างเป็นคำกล่าวที่เหมาะสมกับความรู้สึกของกองบรรณาธิการเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งปีผ่านไปกับการนำเสนอสาระ บทความและบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยว กองบรรณาธิการขอขอบคุณกับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านทุกท่านสำหรับการให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของ e-TAT Tourism Journal กองบรรณาธิการขอน้อมรับและจะนำทุกๆคำแนะนำมาเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุง e-TAT Tourism Journal ต่อไป

     ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอตามรอยการประชุมสุดยอดผู้นำของเอเปค เรื่องราวที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจของ
ประชาคมโลก ด้วยการนำเสนอบทความเกี่ยวกับการประชุมของคณะรัฐมนตรีและคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของเอเปค รวมทั้งปฏิญญาที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้คือ ปฏิญญาปาตาโกเนีย (Patagonia Declaration) นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนคนยากจน (Pro-poor tourism) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย (พ.ศ.2548-2549) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย ฯลฯ

     กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทุกๆบทความที่นำเสนอใน e-TAT Tourism Journal จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และขอย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ e-TAT Tourism Journal ว่า หากท่านผู้ใดมีบทความที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์และต้องการแบ่งปันสาระประโยชน์นั้นสู่สาธารณชน กองบรรณาธิการมีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวกลางเผยแพร่บทความของท่านบน e-TAT Tourism Journal ท่านสามารถส่งบทความเข้ามาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฉบับที่ 4/2547

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 

สารบัญ
- พบกองบรรณาธิการเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2547

บทความ
- การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนคนยากจน (Pro – Poor Tourism – PPT)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย (พ.ศ. 2548-2549)
- การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย
- สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 3 (3rd APEC Tourism Ministerial Meeting)ระหว่างวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2547 ณ เมืองปุนตาเรนัส ประเทศชิลี
- สรุปการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของเอเปค ครั้งที่ 25 (25th APEC Tourism Working Group) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2547 ณ เมืองปุนตาเรนัส ประเทศชิลี
- ปฏิญญาพาตาโกเนีย
- สถานการณ์การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ปี 2545
- สถานการณ์การเข้าพักแรมตามสถานที่พักแรมภายในประเทศไทย ปี 2546

สาระน่ารู้
- ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ