• ท่องเที่ยวกันต่อไป ไม่สนใจวิกฤติ Global Tourism Shakes Off Crises

ปัจจัยทางเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง การโจมตีของผู้ก่อการร้าย รวมทั้งวิกฤติผู้อพยพในยุโรป ส่งผลกระทบที่แตกต่างกันไปต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในภาพรวมยังคงเป็นที่ น่าพอใจ และปี 2558 ยังคงเป็นปีที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว ทั่วโลก ด้วยอัตราการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.5 ใน 8 เดือนแรกของปี และคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งจะมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ในปี 2559

 

  • เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าลง Slower World Economic Growth Dr.Gernot Nerb

นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงชาว เยอรมันจาก Institute for Economic Research เมืองมิวนิก กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2558 ชะลอตัวเล็กน้อย แต่จะ ทะยานขึ้นอีกในปี 2559 โดยอัตรา GDP ของโลกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.3 ในปี 2558 หลังจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในปี 2557 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2559 สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปส่วนใหญ่เศรษฐกิจมี แนวโน้มไปในทางบวก เศรษฐกิจของจีนยังคงชะลอตัวอยู่ใน อัตราที่มีการควบคุม ในขณะที่รัสเซียและบราซิลแสดงให้เห็น ถึงสัญญาณของความมีเสถียรภาพภายหลังภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำในปี 2558

 

  • การท่องเที่ยวต่างประเทศยังเติบโต ต่อไป World Outbound Travel Stays on the Growth Path

Mr. Rolf Freitag ประธานบริษัท IPK International ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 ความรุนแรงและความ ไม่สงบทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อบางประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคการท่องเที่ยว ในบางประเทศ ผู้ก่อการร้ายมุ่งโจมตีไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว แต่ก็ส่งผลกระทบ ต่ออุปสงค์ทางการท่องเที่ยวต่อประเทศอื่นๆ เช่นกัน นอกจากนั้น การไหลทะลักของผู้อพยพเข้าสู่ประเทศต่างๆ ในยุโรปอย่าง รวดเร็วก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและการควบคุม คนเข้าเมือง ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ชะลอตัวลง

“ปัจจัยทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลาย แตกต่างกันออกไป ในขณะที่นักท่องเที่ยวก็เลือกจุดหมาย ปลายทางที่ปลอดภัยกว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลกระทบ ด้านลบในภาพรวมต่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ ผู้คนยังคง เดินทางไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง” Mr. Freitag กล่าวย้ำ

ข้อมูลเบื้องต้นของ World Travel Monitor จาก IPK International ระบุว่าการเดินทางออกนอกประเทศทั่วโลกมีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.5 ใน 8 เดือนแรกของปี 2558 และคาดว่าตัวเลขนี้จะยัง คงอยู่ตลอดทั้งปี 2558 ซึ่งจะทำให้มีจำนวนการเดินทางออกนอก ประเทศมากถึง 1,024 ล้านครั้ง ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยว ระหว่างประเทศทั่วโลกมากกว่า 1.2 พันล้านคน (นักท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศเดินทางไปเยือนโดยเฉลี่ย 1.2 ประเทศต่อการเดินทาง 1 ครั้ง) มีการใช้จ่ายต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยเฉลี่ย ซึ่งมากกว่า ปี 2557 ถึง 2 เท่า

ตัวเลขของการพักค้างคืน จากเดือนมกราคมจนถึงเดือน สิงหาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นจำนวนรวมทั้งหมดทั่วโลก 7.5 พันล้านคืน มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยอยู่ที่ 7.3 คืน และการท่องเที่ยวระยะสั้น 1-3 คืน ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป ความจริงแล้วการเดินทางไปต่างประเทศมีสัดส่วนของการท่องเที่ยวระยะสั้นร้อยละ 33 ในขณะที่ การท่องเที่ยวแบบ 4-7 คืน อยู่ที่ร้อยละ 37 และอีกร้อยละ 30 เป็นการ ท่องเที่ยวในระยะเวลา 8 คืนหรือมากกว่า ส่วนโรงแรมระดับหรูหรา ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่โรงแรมประเภท อื่นๆ สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดของโลกไป

จากตารางด้านล่างจะเห็นว่าจำนวนครั้งของการเดินทาง และ จำนวนวันพักค้างคืนของการท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2558 มีอัตรา ที่เพิ่มมากขึ้นในจำนวนที่ใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อคืนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีหลัง

แนวโน้มการท่องเที่ยวโลก

 การท่องเที่ยวต่างประเทศ   2555   2556   2557  2558 (มกราคม-สิงหาคม)
จำนวนครั้งของการเดินทาง
(Outbound Trips)
+ 4% + 4% + 5% + 4.5%
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย
(Outbound Nights)
+ 2% + 4% + 3% + 3%
ค่าใช้จ่ายต่อคืน
(Outbound Spending per Night)
+ 9% + 1% + 2% + 4%

 ที่มา : World Travel Monitor 2015 IPK International

 

  • เอเชียและอเมริกาเหนือช่วยกันขับเคลื่อน การท่องเที่ยวโลก

การเติบโตของการท่องเที่ยวต่างประเทศโดยรวมในปี 2558 ยังคงเกิดขึ้นจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือซึ่งเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 5 เท่ากัน ในขณะที่ภูมิภาคอเมริกาใต้ก็มีผลงานดีขึ้น อย่างคาดไม่ถึง คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การเดินทางออกนอกประเทศ ทางแถบยุโรปเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.5 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ที่ดีขึ้น ภูมิภาคตะวันออกกลางเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งในอัตรา ร้อยละ 9 แต่แอฟริกาลดลงร้อยละ 6

ประเทศเยอรมนียังคงเป็น ‘World Travel Champion’ จาก การครองอันดับหนึ่งของตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศ ตามมาด้วย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน หากไม่นับการเดินทาง ไปเยือนฮ่องกงและมาเก๊าทั้งหมด สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการจับจ่าย ใช้สอยมากที่สุดนั้น สหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยจีน และเยอรมนีตามลำดับ

 อันดับ   Top 6 Outbound Markets by Trips   Top 6 Outbound Markets by Spending 
1 เยอรมนี สหรัฐอเมริกา
2 สหรัฐอเมริกา จีน
3 สหราชอาณาจักร เยอรมนี
4 จีน สหราชอาณาจักร
5 ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
6 แคนาดา แคนาดา

  ที่มา : World Travel Monitor 2015 IPK International

 

  • การท่องเที่ยวต่างประเทศไปเร็วกว่าที่ คาดไว้

 

  • องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization-UNWTO) ระบุว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 มีจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 810 ล้านคน โดยเติบโตร้อยละ 4
  • ภูมิภาคยุโรป เป็นภูมิภาคที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด ในโลก โดยเติบโตร้อยละ 5
  • ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อเมริกาและตะวันออกกลาง เติบโตร้อยละ 4
  • ภูมิภาคแอฟริกา มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 5

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติชี้ว่า ภาพรวม อุปสงค์เป็นไปในทางที่ดี ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนของค่าเงิน หลายประเทศได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ อีกหลายประเทศมีค่าเงินสูง แต่อำนาจซื้อก็ยังเพิ่มขึ้น

ตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคม-สิงหาคม ในปี 2558 เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ คาดไว้ โดยในเดือนมกราคม 2558 องค์การการท่องเที่ยวโลก แห่งสหประชาชาติคาดการณ์ว่า การท่องเที่ยวโลกและยุโรป จะเติบโตร้อยละ 3-4 ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกา เติบโตร้อยละ 4-5 และภูมิภาคตะวันออกกลาง เติบโตร้อยละ 2-5 เดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2558 ส่วนใหญ่ไปข้างหน้า และอยู่ในเกณฑ์ จากการวางแผนทั้งปีของ UNWTO

 

  • การท่องเที่ยวในเมืองและการล่องเรือ สำราญขับเคลื่อนให้ตลาดโตขึ้น

World Travel Monitor กล่าวว่า แนวโน้มหลักที่ทำให้การท่องเที่ยว ต่างประเทศเติบโตแข็งแกร่งคือ การท่องเที่ยวในเมือง (City Trips) ล่องเรือสำราญ (Cruise Holidays) และการเดินทางระยะยาว (Long-Hual Travel) โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 34 ระหว่างปี 2550 และ 2557

การล่องเรือสำราญเป็นที่นิยมมากขึ้น และมีอัตราเติบโตถึง 248% ในรอบ 7 ปี ขณะที่การท่องเที่ยวในเมืองพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 82 และ มีส่วนแบ่งของวันหยุดทั้งหมดร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยว Sun & Beach ในวันหยุดมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ระหว่างปี 2550 และ 2557

 

  • เอเชียและอเมริกาเหนือช่วยกันขับเคลื่อน การท่องเที่ยวโลก

ภาพรวมการท่องเที่ยวโลกในปี 2559 ยังคงเป็นไปในทางที่ดี ในเดือนตุลาคมปี 2558 กลุ่ม World Travel Monitor และ IPK International ทำแบบสอบถามเรื่องการตลาดที่สำคัญในการ วางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2559 ผลที่ตามมาคือ World Travel Confidence Index ได้คาดเดาว่าแนวโน้มการตลาดในอนาคต เชื่อถือได้มากในช่วงปีที่ผ่านมา ร้อยละ 42 ของผู้ให้ข้อมูลตั้งใจ เดินทางเหมือนในปี 2558 ร้อยละ 30 วางแผนที่จะเดินทางมากขึ้น และมีเพียงร้อยละ 20 วางแผนที่จะเดินทางลดลง ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 55 กล่าวว่าวิกฤติไม่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนท่องเที่ยว ขณะที่ร้อยละ 45 ให้ข้อมูลว่าวิกฤติส่งผลกระทบ

IPK International ได้คาดการณ์ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ในปี 2559 และคาดว่าการเติบโตที่ แข็งแกร่งจะมาจากแถบเอเชีย เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 รองลงมา คือ อเมริกาเหนือ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ส่วนภูมิภาคยุโรป เติบโต เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 แถบลาตินอเมริกาเติบโตเพียงร้อยละ 1.9


 

เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด ททท.
เรียบเรียงจากสรุปผลการประชุม
23rd World Travel Trend Forum
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2558
ณ เมืองปิซ่า สาธารณรัฐอิตาลี