เป้าหมาย ปี 2559

เป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยว : รายได้รวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยแบ่งเป็น
ตลาดต่างประเทศ : รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
ตลาดในประเทศ : รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
เป้าหมายตำแหน่งทางการตลาด :
‘Quality Leisure Destination’

การส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

 

1. ปรับภาพลักษณ์และขยายการรับรู้คุณค่า
Happiness You Can Share
แนวทาง : สานต่อการสื่อสารเชิงลึก เน้นย้ำถึงเรื่องราววิถีไทย (Thainess) ชักชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา Discover Amazing Stories ค้นหาต้นกำเนิดและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสัญลักษณ์ (Icon) ด้านการท่องเที่ยวของไทยที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก อาทิ Smile Story เรือ่ งราว ‘ยิ้ม สยาม’ Gourmet Story เรื่องราว ‘อาหารไทย’ Craft Story เรื่องราว ‘ผ้าไทย’ ที่จะนำพาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า และสามารถสร้างความสุข (Happiness You Can Share) ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทุกครั้งที่สัมผัส พร้อมทั้งนำเสนอภาพของสินค้าคุณภาพและบริการที่น่าประทับใจเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น ‘Quality Leisure Destination’ โดยสื่อสารอย่างครอบคลุมผ่านทั้ง Traditional Media และ New Media ยอดนิยมระดับโลกและในพื้นที่ตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เสริมด้วยการติดตามบริหารจัดการภาพลักษณ์เชิงลบในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ผ่าน Social Media และ Social Community ควบคู่กับการทำ Social Customer Relationship Management (SCRM) สานสัมพันธ์ สร้างความผูกพันและความภักดีกับนักท่องเที่ยวที่เป็นฐานลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง


2. สร้างสรรค์และส่งเสริมสินค้าเชิงคุณค่า
แนวทาง : คัดเลือก ออกแบบ และสร้างสรรค์สินค้าและกิจกรรมท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจและคุณประโยชน์ของสินค้าตามวิถีไทย พร้อมทั้งได้มีประสบการณ์ร่วมกับตัวสินค้า และได้ทำกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว (Creative Tourism) โดยให้ความสำคัญกับสินค้า ‘วิถีไทย’ ที่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มเป้าหมาย อาทิ อาหารไทย ผ้าไทย ชุมชนท่องเที่ยวสินค้า Premium OTOP ที่พักและบริการระดับ 5 ดาวในประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ 5 Clusters และพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมพิเศษในระดับนานาชาติ (International Events) พร้อมทั้งต่อยอดยกระดับเทศกาลงานประเพณีให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น


3. ขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ
แนวทาง : ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจพิเศษที่มีแนวโน้มขยายตัว 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม Sport Tourism กลุ่ม Green Tourism กลุ่ม Health & Wellness กลุ่ม Wedding & Honeymoon ซึ่งประเทศไทยมีสินค้าและบริการที่มีศักยภาพพร้อมเพียงพอที่จะรองรับและมีโอกาสที่จะส่งเสริมให้เติบโตต่อเนื่องต่อไปได้โดยเน้นการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลก และบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่น่าประทับใจตามวิถีไทย รวมทั้งการแสวงหาและร่วมมือกับคู่ค้าทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดให้กับประเทศไทยได้ในเวทีโลก


4. กระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มตลาดระดับกลาง-บน
แนวทาง : กระตุ้นความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มระดับกลาง-บน หรือกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ US$ 20,000/คน/ปีขึ้นไป โดยส่งเสริมทั้งกลุ่มที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย (First Visitor) และกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว (Repeater) โดยการส่งเสริมกลุ่มที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย (First Visitor) จะเน้นที่การนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเปิดกลุ่มตลาดใหม่ (Segments) ในพื้นที่ตลาดเดิม อาทิ กลุ่มมุสลิมในตลาด GCC Levant และกลุ่ม Super Rich ในตลาดจีน อินเดีย รวมถึงการสยายปีกสร้างเครือข่ายการตลาดเพื่อเปิดพื้นที่ตลาดใหม่ในเมืองรองและในประเทศที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สำหรับการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว (Repeater) จะมุ่งเน้นสร้างแรงจูงใจให้เดินทางมาเที่ยวซ้ำและกระตุ้นให้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยนำเสนอสินค้าเชิงประสบการณ์ที่เพิ่มมูลค่า เน้นส่งเสริมให้ทำกิจกรรมที่หลากหลายในแหล่งท่องเที่ยวใน 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารไทย ศิลปะไทย วิถีชีวิต สุขภาพ เทศกาลความเชื่อและความสนุกสนานแบบไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 Clusters และพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด


5. ส่งเสริมจุดขายที่แตกต่างเชื่อมโยง AEC
แนวทาง : ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนและกลุ่ม AEC ในลักษณะ Multidestination เน้นให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงทั้งทางบก เรือ และอากาศ ดึงตลาดคนอาเซียนให้เที่ยวกันเองภายในอาเซียน (ASEAN for ASEAN) และดึงตลาดประเทศที่สามให้เดินทางเข้ามาใน AEC (ASEAN for All) โดยในด้านการเดินทางทางบก เน้นการเดินทางข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านจากตลาด กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม และดึงตลาดจากประเทศที่สาม สำหรับการเดินทางอากาศ จะเน้นการท่องเที่ยวจากประเทศที่สาม โดยเฉพาะจากตลาดยุโรปและอเมริกาให้เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมไทยกับประเทศใน AEC ส่วนการเดินทางทางเรือ เน้น Cruise จากสิงคโปร์และฮ่องกงที่จะนำนักท่องเที่ยวทั้งจากสิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศที่สามเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยเชื่อมโยงกับอาเซียน โดยใช้ไทยเป็นจุดต้นทางหรือปลายทางของการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทย โดยนำเสนอเน้นย้ำเรื่องราวเอกลักษณ์วิถีความเป็นไทยเป็นจุดขายที่แตกต่างอย่างเด่นชัดจากกลุ่มAEC พร้อมทั้งยกระดับงาน TTM+ ให้เป็นเวทีเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาคไปพร้อมกัน


การส่งเสริมตลาดในประเทศประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

1. สื่อสารเพื่อสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
แนวทาง : สื่อสารคุณค่าความสุขที่เกิดจากความรักและความภาคภูมิใจในประเทศไทยผ่านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงกระตุ้นผ่านมุมมองที่สดใหม่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยออกเดินทางท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ ไม่เหมือนใคร โดยใช้คนรุ่นใหม่ Gen Y (อายุประมาณ 19-35 ปี) เป็นผู้จุดประกายสร้างสรรค์การท่องเที่ยวไทยที่เก๋ไก๋ในสไตล์ของตนเองและต่อยอดการสื่อสารภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของ 5 ภูมิภาคด้วยการนำเสนอจุดขายเชิงคุณค่า เพื่อสร้างนิยามใหม่ของการท่องเที่ยวที่สามารถส่งมอบคุณค่าทางจิตใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ได้แก่ ภาคเหนือ - ‘เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ’ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ‘อีสานแซ่บนัว’ ภาคกลาง - ‘สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม’ ภาคตะวันออก - ‘สีสันตะวันออก’ ภาคใต้ - ‘ปักษ์ใต้ปักษ์หมุด หยุดเวลา’ โดยดำเนินการผ่านกระบวนการสื่อสารการตลาด ทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Traditional Media และ New Media การจัดกิจกรรม Event Marketing ส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรม เทศกาล ประเพณีที่นำเสนอความเป็นไทย รวมถึงแคมเปญทางการตลาดที่ส่งมอบความสุขและสร้างกระแสหลงรักความเป็นไทย


2. กระตุ้นค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ
แนวทาง : เจาะกล่มุ ตลาดศักยภาพที่มีกำลังซื้อสูง และมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ได้แก่ ตลาดผู้สูงวัย ผู้หญิง กลุ่ม DINKs และกลุ่ม Gen Y ให้เดินทางและใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น ด้วยการนำเสนอสินค้า/บริการทางการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์ความต้องการ การใช้ชีวิต และประสบการณ์ที่กลุ่มเป้าหมายแสวงหา ผ่านการสื่อสารการตลาดครบวงจร กระตุ้นการเดินทางด้วยกิจกรรมทางตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งการใช้ Celebrity Marketing การทำ Joint Promotion และจัด Exclusive Trip ร่วมกับพันธมิตรที่อยู่ใน Customer Journey (เส้นทางการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยว) และการจัด Event Marketing


3. กลยุทธ์กระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว
แนวทาง : ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลักให้เดินทางในวันธรรมดาเพื่อลดการกระจุกตัวในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ด้วยการสื่อสารคุณค่าของการท่องเที่ยวในวันธรรมดาควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลักและกลุ่ม Corporate ทั้งยังส่งเสริมการกระจายการเดินทางสู่เมืองท่องเที่ยวรอง เพื่อลดการกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลัก ด้วยการต่อยอดโครงการพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้จุดขายของทั้ง 12 เมือง และกระจายการท่องเที่ยวออกสู่เมืองโดยรอบ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเดินทางสู่เมืองชายแดนด้วยการใช้ประเทศเพื่อนบ้านใน AEC เป็นจุดดึงดูด โดยให้พักค้างและใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้นก่อนเดินทางออกสู่ต่างประเทศ


4. สร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
แนวทาง : ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ในกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลักเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในวิธีการท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการสื่อสารการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มครอบครัว เยาวชน และกลุ่มศักยภาพ ด้วยการสร้างกระแสการเรียนรู้ให้สนุกทั้งครอบครัว และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถาบันการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงออกแบบและสร้างสรรค์สินค้า/บริการทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Supply Chain ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสินค้า/บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยคำนึงถึงการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นจุดขายทางการตลาดต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 


 

เรื่อง : กองกลยุทธ์การตลาด ททท.

Back to top

TAT 4/2015