การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมาชิกจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ซึ่งเป็นจุลสารรายไตรมาส โดยเปิดรับเป็นสมาชิกรายปี อัตราค่าสมัคร ท่าน/องค์กรละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อปี

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


1. จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review จำนวน 4 ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ ฉบับไตรมาสที่ 4/2017 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ถึง ฉบับไตรมาสที่ 3/2018 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)

2. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อาทิ การสัมมนา การเสวนา การบรรยายพิเศษของศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) และศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Canter TATIC) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก และชำระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ

3. ได้รับเอกสารวิชาการด้านการท่องเที่ยวของ TAT Academy และ TATIC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561


แจ้งความประสงค์การสมัครสมาชิก
1. ชื่อ-นามสกุล

2. หน่วยงาน

3. ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์

4. รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
- ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน
- ที่อยู่ที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน

5. ช่องทางการชำระเงิน
- ชำระเงินโดยตรงที่
งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- โอนเงินค่าสมัครสมาชิก จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 387-1-00001-9


* หมายเหตุ
นำส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินไปยัง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2250 5610