รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 3 ปี  2560

๑. คุณพรทิพย์ ตั้งไพบูลย์วณิช กรุงเทพฯ
๒. คุณเด่นนภา ปัสตัน จังหวัดพะเยา
๓. คุณภูชิต ภูชำนิ จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้ง ๓ ท่านจะได้รับ
กระบอกน้ำ amazing THAILAND จำนวน ๑ใบ
ปากกาและดินสอ ๑ ชุด