แผ่นแทรก
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่อายุ 18-35 ปี ที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

Understanding Gen Y
ใน  TAT Review Magazine 3/2017