รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 2 ปี  2560

๑.  คุณอัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา จังหวัดชัยภูมิ

๒.   คุณสุญาพร ส้อตระกูล จังหวัดตรัง 

๓.   คุณฉัฐกมล มันตาวิจักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ทั้ง 3 ท่านจะได้รับกระบอกน้ำร้อน  amazing THAILAND จำนวน ๑ ใบค่ะ