advertising banner

[เต็มแล้วค่ะ] ขอเชิญร่วม การสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2
“พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม”
(Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ชำระหน้างาน)

รับสมัครถึงวันที่ 24 มกราคม 2560

1. ความเป็นมา
ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เป็นหน่วยงานในสังกัดการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวไทย และมุ่งสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กำหนดจัดการสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” (Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting) โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงพลังของการเดินทางท่องเที่ยวในโลกปัจจุบัน ซึ่งมิได้มุ่งเน้นเพียงมิติทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว แต่ยังครอบคลุมมิติทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของการเกิดขึ้นของภูมิทัศน์ใหม่ทางการท่องเที่ยว (New Travelscape) ระดับโลกที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

ภายใต้การเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จนบางครั้งอาจละเลยและมองข้ามประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นสาระหลักที่ค้ำจุน และเกื้อหนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในปัจจุบัน อีกทั้งกิจกรรมทางการ ท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

การจัดสัมมนาท่องเที่ยวมั่นคงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ และ การบรรยายถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการปฏิบัติที่เป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะ project based เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจ และเรียนรู้กระบวนการคิด และกลไกการขับเคลื่อน วิธีคิด วิธีทำงาน อันจะนำไปสู่ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

2. แนวคิดหลักในการจัดสัมมนา
การสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 จัดภายใต้แนวคิด “พลังแห่งการเดินทาง ท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” (Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting) มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากการบอกเล่าประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงของวิทยากร เพื่อมุ่งให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง ความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทิศทางและแนวโน้มของการท่องเที่ยวโลก อันจะนำไปสู่การยกระดับภาพลักษณ์ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เพิ่มสูงขึ้น
2) เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของพลังทางการท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน ผ่านการแบ่งปัน และสามารถสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตอย่างงดงามและยั่งยืน
3) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการสัมมนา

4. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.1 การสัมมนา แบ่งเป็นการปาฐกถาพิเศษ 3 หัวข้อ และการบรรยาย 5 หัวข้อ ในทุกหัวข้อจะมุ่งเน้น การบอกเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด และทักษะในการขับเคลื่อนงาน

  • ปาฐกถาพิเศษ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย

– สานใจไทยสู่ใจใต้ สานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว การเชื่อมโยงผู้คน โดยใช้กิจกรรมท่องเที่ยวในลักษณะการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม home stay และการศึกษาธรรมชาติ
– การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ หรือ Educational trip ในพื้นที่โครงการหลวง นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านโครงการตามพระราชดำริ
– การพัฒนาการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาดอยตุง การพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากผู้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง

  • การบรรยาย 5 หัวข้อ ประกอบด้วย

– Walk and Talk along the river การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาของ The Jam Factory สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
– Foodie Experience : Eat will keep us alive กิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์การกิน วัฒนธรรมการกิน บนความเป็นท้องถิ่นนิยม
– Running Experience : Run for Local กิจกรรมวิ่งมาราธอน และวิ่งเทรล ซึ่งให้ความสำคัญกับชุมชนตั้งแต่ออกแบบเส้นทาง จนเมื่อการวิ่งจบลง คนวิ่งสนุก และชุมชนได้อะไร
– Once upon a time in Community : Once Again hostel การทำธุรกิจที่พักที่เคารพความเป็นมาของพื้นที่ ให้ความสำคัญกับ sense of place และผู้คนในละแวกที่ตั้ง
– Thank you for giving : Socialgiver ทุกๆ การช้อปเรายังได้ช่วยสังคม ผู้คน

4.2 นิทรรศการในบรรยากาศ “Sharing Caring and Connecting” พบกับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดทำที่พักด้านการท่องเที่ยว การจัดบริการท่องเที่ยว

5. กลุ่มเป้าหมาย
– หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
– สถาบันการศึกษา และเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว
– ประชาชนที่สนใจ

6. วัน เวลา และสถานที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

7. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

*** สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา ทั้ง ตรี โท เอก
ลดครึ่งราคา เหลือ 600 บาท
ให้นำบัตรนักศึกษามาแสดงในวันลงทะเบียน

8. ส่งใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560
และชำระค่าลงทะเบียนในวันสัมมนาฯ