Tourism Management Program for Executives TME
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.)

เรียนทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 วัน เวลา 14:00-18:00 น.
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2560

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ http://tatacademy.com/th/news/39