รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazineประจำไตรมาส 4/2559

1. คุณวราพันธ์ ฝาสีน จ.หนองคาย
2. คุณชินโชติ ตรงต่อกิจ จ.กรุงเทพฯ
3. คุณมนัส บุญเชิด จ.กาญจนบุรี

ทั้ง 3 ท่านจะได้รับถุงผ้า amazing THAILAND