รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 2/2559

  1. คุณยุวดี เพ็ชรสงคราม  จ.สงขลา

  2. คุณปรฉัตร สุริยะจันทร์ จ.บึงกาฬ

  3. คุณทินกร ยางงาม กรุงเทพฯ

ทั้ง 3 ท่านจะได้รับ ถุงผ้า Amazing Thailand
ขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ