รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 4/2558

  1. คุณภัทรพร  ไกรวศิน จ.ปทุมธานี

  2. คุณเศวตฉัตร นาคะชาติ จ.สงขลา

  3. คุณอรรถพล  ทวีสุนทร  จ.ชลบุรี

ทั้ง 3 ท่านจะได้รับกระเป๋าผ้า 2015 Discover Thainess