รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 2/2558

1. คุณเกตวดี  หมัดเด็น  จ.สงขลา
2. คุณพัชรี  ธานี  จ.อุบลราชธานี
3. คุณวนิดา  อ่อนละมัย  จ.กรุงเทพฯ

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับเสื้อยืดคอกลม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558″