รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 1/2015
 
1. คุณ ไพฑูรย์  มนต์พานทอง  จ.กรุงเทพฯ
2. คุณ นันท์ฤทัย  ชื่นใจดี  จ.พิษณุโลก
3. คุณ กิตติชัย  พุ่มห่อทอง  จ.นครราชสีมา
 
โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับสมุดบันทึก Amazing THAILAND