luggage tag น้องสุขใจ

กองบรรณาธิการ e-TAT Tourism Journal ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อย่างล้นหลาม ทั้งนี้ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 200 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็น Luggage Tag น้องสุขใจ และจุลสารวิชาการการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 1 ปี (รวม 4 ฉบับ) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

 

cover4tat

 

1.นายสวงค์   พุทธิเนตร    จ. อำนาจเจริญ

2.เอกสิทธิ์  ไชยาพงศ์พิพัฒน์   จ.กทม

3.นงลักษณ์   โภคาสุข    จ.อุดรธานี

4.สรินทร์ทิพย์   คนตรง   จ.กทม

5.ระวีวรรณ   ประมวล   จ.เชียงราย

6.นางสาวภัทราพร   จีนน้อย   จ.กทม

7.ปุณณฑรีย์    สันติสุภาพร   จ.กทม

8.ธิดารัตน์    ศิริวัฒนอักษร   จ.กทม

9.คุณแสงเพชร์    ศิริชากูล   จ.ระยอง

10.ภูวนารถ    แช่มนิล    จ.ปทุมธานี

11.ชมพูนุช    เกศสุวรรณสิน   จ.กทม.

12.จีณัสมา    ศรีหิรัญ   จ.กทม.

13.สิริลักษณ์    ปราชญ์ปัญญาธร  จ.กทม

14.วลัยรัตน์    มาลัยหอม   จ.อ่างทอง

15.Maevadi   rosenfeldt   Bangkok

16.วิฑูรย์    อึ้งเจริญ    จ.สระบุรี

17.ดารณี   พลอยจั่น  จ.จันทบุรี

18.พัชรินทร์   เสริมการดี  จ.สงขลา

19.Kasama   Thassanasri   Bangkok

20.รวินันทน์   โพธะ   จ.กทม

21.ชูเกียรติ  ไชยวุฒิ  จ.เชียงใหม่

22.กฤตอร    จิววะสังข์   จ.สมุทรปราการ

23.Lalitsuda   Sripoonpuck   Bangkok

24.ผศ.จุฑาภัค   หริรักษ์ธำรง  จ.กทม

25.สุรินทร   สาระสุข  จ.นนทบุรี

26.วรรณวนัช    คงเจริญ   จ.สุราษฎรธานี

27.เกศศิรินทร์    กัญชนะ   จ.เชียงใหม่

28.นาย กฤติน   สุทธิบริบาล  จ.อุดรธานี

29.พัชรินทร์  สอแสง  จ.กทม.

30.ปวริศา   จันทรา  จ.กทม

31.ณฐมน  สุวรรณพัช  จ.นนทบุรี

32.อัจฉรา   นพวิญญูวงศ์  จ.ขอนแก่น

33.ปวลี   สาระสุข    จ.พระนครศรีอยุธยา

34.สุดารา   นันทจันทร์  จ.อุดรธานี

35กาญจนา   มาลาสุทธิชัย  จ.กทม

36.โสทรินทร์   โชคคติวัฒน์  จ.กทม

37.Anupab   Maneekorn    Bangkok

38.พรรณกาญจน์   จีรางกูล  จ.กทม

39.อรนภา    ทัศนัยนา  จ.กทม

40.ลลิตา   บัวเกิด   จ.นนทบุรี

41.Waranuch   Thongsak  Bangkok

42.รชพร    จันทร์สว่าง  จ.นนทบุรี

43.วัณณิตา   บุญรินทร์   จ.นนทบุรี

44.สราวุฒิ   สุภัทรานุวงษ์  จ.นนทบุรี

45.ภัทรอนงค์   ณ เชียงใหม่  จ.แพร่

46.เกรียงไกร   สืบสินไชย  จ.กทม

47.ทรงยศ  เจริญบุญณะ  จ.กทม

48.ณรงค์   สนิทสุริวงค์  จ.กทม

49.พนมมาศ   ศรีตระกูล  จ.อุดรธานี

50.นางเพ็ญแข   พิมลเศรษฐพันธ์  จ.ปัตตานี

51.ณิชาวรินทร์   ภัทราพีระนนท์  จ.กทม

52.เจนจิรา   ฝั้นเต็ม  จ.แพร่

53.วิชัย    จิรฤกษ์มงคล   จ.กทม

54.ดวงธิดา   บุญญาปฏิภา  0.นครศรีธรรมราช

55.พิมพ์อมร  นิยมค้า  จ.สกลนคร

56.สุนีรัตน์   เล็กประเสริฐ   จ.กทม

57.รังสิมา   มั่นใจอารย์  จ.กทม

58.NAACHAIYATHOPA   TAKONKUANSAMAKOM  จ.นนทบุรี

59.ศรัญยา    วรากุลวิทย์   จ.พระนครศรีอยุธยา

60.อิสรีย์   ติยะพิพัฒน์   จ.เชียงใหม่

61.ยุวดี   จิตต์โกศล  จ.อุบลราชธานี

62.วุฒิศักดิ์   อันทอง   จ.มหาสารคาม

63.สงกรานต์ขื่  เขื่อนธนะ   จ.น่าน

64.ปวีดา   สามัญเขตรกรณ์  จ.ปทุมธานี

65.สุนันท์   วงศ์มุทธาวณิชย์  จ.ปทุมธานี

66.บุปผา   ติละกูล   จ.ชลบุรี

67.พณกฤษ   อุดมกิตติ   จ.กทม

68.วารุณี   ตันติวงศ์วาณิช  จ.สมุทรปราการ

69.กุลดารา  เพียรเจริญ  จ.สงขลา

70.บุษกร    ถาวรประสิทธิ์  จ.สงขลา

71.พัลลภ   มั่นวรกิจกุล  จ.กทม

72.นายอิสรา    ไชยทองศรี  จ.เพชรบุรี

73.Supattra    fookul   Chon Buri

74.จารุณี     กมลขันติธร  จ.นนทบุรี

75.กาญจนา   คมสัน   จ.กทม

76.ญาดานันทน์   กวยรักษา  จ.นครปฐม

77.Pornphen    sahavatanakit   Bangkok

78.เศกสิทธิ์   ปักษี   จ.กาญจนบุรี

79.รศ. ลำยอง  ปลั่งกลาง  จ.นครราชศรีมา

80.ศิริพา   นันทกิจ   จ.ปทุมธานี

81.ศรีจิตร    เขมิยาทร   จ.ตรัง

82.เอนก   ใจพุก   จ.สมุทรปราการ

83.โกสินทร์  บุญเสริม   จ.สุรินทร์

84.พูนชัย   สมศรี   จ.นนทบุรี

85.ปรเมษฐ์   บุญนำศิริกิจ  จ.กทม

86.ศิริเพ็ญ    เยี่ยมจรรยา  จ.กทม

87บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข  จ.พิษณุโลก

88.สุกัญญา   เมธาวิกูล  จ.กทม

89.กณิกนันต์   ถิรตันติกุล  จ.ภูเก็ต

90.สุกัญญา    ทองมา   จ.ชลบุรี

91.มนษิรดา  ทองเกิด   จ.ปทุมธานี

92.ดุษณีญา   อินทนุพัฒน์  จ.กทม

93.ภูผา   ตาวัน   จ.พัทลุง

94.สุนิษา  มีพร  จ.กทม

95.รำไพพรรณ  แก้วสุริยะ  จ.กทม

96.ฟ้า   ฤกษ์วราคม   จ.กทม

97.สันติพงศ์   บุลยเลิศ  จ.กทม

98.จุลจิรา   คำปวง  จ.เชียงใหม่

99.ลลนา  ไตรมาศ  จ.กทม

100.อรจิรา   อัจสริยะสิงห์  จ.กทม

101.สายรุ้ง  วงษาไชย  จ.ลพบุรี

102.ณดา  อิ่มสวัสดิ์  จ.กทม

103.นางสาวสุพรรษา  ขันทองดี   จ.นนทบุรี

104.พูนสิน    ศักดิ์อุดมขจร  จ.กทม

105.เสาวลักษณ์  เรืองขำ  จ.ระยอง

106.อัจฌิรา    ทิวะสิงห์  จ.มหาสารคาม

107.PHENSIRI   CHAROENSUK  Bangkok

108.ธนัญญรัศ   ทองขาว  จ.เชียงใหม่

109.วิลาวัณย์    เอี่ยมสุวรรณ์   จ.กทม

110.อารีย์   ฮะปาน   จ.ภูเก็ต

111.อณิษฐา   จุลกโกมล   จ.ภูเก็ต

112.ญาณัท   ศิริสาร   จ.เชียงราย

113.ชมพูนุท   มีเดช   จ.สิงห์บุรี

114.นิพาภรณ์   แสงสว่าง  จ.กทม

115.ฤทธิชัย    เตชะมหัทธนันท์   จ.สมุทรปราการ

116.มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า  จ.เพชรบุรี

117.วารี   ปิ่นทองหล่อ  จ.กทม

118.ฐมจารี   ปาลอภิไตร  จ.ชลบุรี

119.Rien   LOVEEMONGKOL  จ.เชียงใหม่

120.ปัทมาศ   อ้วนละไม  จ.กทม

121.นายประวัติ    มุ่งเจริญรัตน์  จ.นครนายก

122.กัลยาณี  กุลชัย   จ.กทม

123อัจฉราวรรณ  เพ็ญวันศุกร์  จ.ประจวบคีรันธ์

124.Chanwatt   Sae Seo  จ.กทม

125.นันทิยา  ตันตราสืบ    จ.เชียงใหม่

126.ชญาภา   ไชยวุฒิ  จ.กทม

127.พนิดา   โถทอง  จ.กทม

128.ลักษณีย์   เรืองสุวิทย์กุล   จ.กทม

129.น.ส.หทัยรัตน์   วงศ์วทัญญู  จ.นนทบุรี

130.Poosanisa  Yuyatmak  จ.นครปฐม

131.ณิยดา   ชูวณิชชานนท์   จ.ชลบุรี

132.ปรฉัตร   สุริยะจันทร์  จ.บึงกาฬ

133.Patimaporn  Kangwansripet  จ.สกลนคร

134.มนัสรา  เรียนสุเมธธราดล  จ.ชลบุรี

135.ชิษณุพงศ์  อติลักขณเมธี  จ.กทม

136.ณัชชา    ญาณฐิตวัฒ  จ.กทม

137.Anuluk   Pohchaeng   จ.นนทบุรี

138.ศศิภาตา   จงสุวรรณ  จ.นนทบุรี

139.ยุวดี   เพ็ชรสงคราม  จ.สงขลา

140.บุษราวรรณ์   มณีญาณโรจน์  จ.สมุทรสาคร

141.เสาวคนธ์  บุญสมธป  จ.สุพรรณบุรี

142.ปัณจพร    บัวบาน  จ.กทม

143.นายอมรชัย  ทองนวม  จ.กทม

144.คุณปัทมา  ธนกาญจน์  จ.กทม

145.เพชรรัตน์   แซ่โง้ว  จ.พิษณุโลก

146.Thanapat  kiatlapnachai  Bangkok

147.ลามิน  วิรยศิริ  จ.นครปฐม

148ณิชชา  ตรูวิเชียร  จ.กทม

149วีรภัทร์   โชติวิริยะกุล  จ.ภูเก็ต

150.วีรศักดิ์   นิลโมจน์   จ.สงขลา

151.หทัยรัตน์   วัฒนพฤกษ์  จ.สงขลา

152.ภาวนา   ประจิตต์    จ.นครราชสีมา

153.นพรัตน์   บุญเพียรผล  จ.เพชรบุรี

154.บุษริน   วงศ์วิวัฒนา   จ.กทม

155.วาลิกา   โพธิ์หิรัญ   จ.พิษณุโลก

156.สุนทรี    สุวรรณสมบูรณ์   จ.นนทบุรี

157.ณัฏฐยา   อ่อนเนียม  จ.กทม

158.อภิญญา    นุชนารถ  กทม.

159.น.ส.อมรรัตน์    นุ่มนวล  จ.พัทลุง

160.Narinthorn Onthong Bangkok

161.ณิชาภา   ศิริมัย   กทม.

162.บุษกร    พหุโล  กทม.

163.โชคชัย    มหาโชติ  กทม.

164.มนัสนันท์   อินทร์กอง  กทม.

165.ภูชิต    ภูชำนิ   กาญจนบุรี

166.อรพิน   เดชประเสริฐศรี  จ.เชียงใหม่

167.สุวดา   ไกรวศิน   จ.ปทุมธานี

168.สุชาวดี   ศรีสุรรณกาฬ  จ.นนทบุรี

169.ศิรินพรรณ   ชุ่มอินทจักร   จ.เชียงราย

170.เจกิตาน์   ศรีสรวล   จ.ชลบุรี

171.Thanathorn Vajirakachorn Bangkok

172.พิชญ์สินี   พุทธิทวีศรี   กทม

173.วริญธร   สุนเทียน   จ.นนทบุรี

174.พงศ์พิทยา   แฉ่งฉายา  กทม

175.พิติรัตน์   วงศ์สุทินวัฒนา   กทม.

176.นายวรพล   เดชสุวรรณ์  นนทบุรี

177.นายรณชัย   คงเติม  จ.เลย

178.กษวรรณ   มาลยาภรณ์  กทม.

179. ดารารัตน์ คันธะมาตย์ กทม

180 ฟาฎิล อัลบาซิฏโยห์ กทม

181. มาโนช พรหมปัญโญ กทม.

182. กฤชณัท สุพันธกิจ จ.ภูเก็ต

183. คุณรวีวรรณ กังวานธารา กทม.

184. สุวรรณา ลาดนอก จ.นนทบุรี

185. ปรเมษฐ์ ดำชู จ.พิษณุโลก

186.ตะวัน อนันตชิน กทม.

187.นางสาวนิดา แซ่หลี จ.เชียงใหม่

188.วัชรพงษ์ ญาณกาย จ.กาฬสินธุ์

189. เกียรติพงษ์ คชวงษ์ จ.นนทบุรี

190.บุญนาค คดดี กทม.

191. ขวัญข้าว พูลเพิ่ม จ.อุดรธานี

192.Nichanee Wongba bangkok

193.นัยนา คำกันศิลป์ กทม.

194. รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์ จ.ร้อยเอ็ด

195. ศุภกานต์ มาลยาภรณ์ กทม.

196. ดารารัตน์ คันธะมาตย์ กทม.

197.กฤชณัท สุพันธกิจ จ.ภูเก็ต

198.รวีวรรณ กังวานธารา กทม.

199. สุวรรณา ลาดนอก จ.นนทบุรี

200. ประมาณ เฟื่องฟ้า กทม.

 

2014header