"การตลาดสมัยใหม่  เส้นทางสู่ความสำเร็จ  เพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน"
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องพรรณราย
โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส จังหวัดชลบุรี

 

หัวข้อ “เคล็ดลับการมัดใจลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)”
โดย อาจารย์ ชลิต  ลิมปนะเวช

 

    คลิกเพื่อดูที่ youtube

 


 

 

หัวข้อ “เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing Strategy)”
โดย คุณชัยรัตน์ อัศวางกูร

คลิกเพื่อดูที่ youtube

 


 

หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร...เข้าถึงหัวใจผู้บริโภค (Integrated Marketing Communication : IMC)”
โดย อาจารย์ณฤดี คริสต์ธานินทร์

คลิกเพื่อดูที่ youtube