ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำ “โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion: Poll) ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสนิยมต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลผลกับสถานการณ์ด้านอื่นๆ รวมถึงนำไปปรับใช้กับการดำเนินด้านการตลาดของ ททท. ในอนาคต

          สำหรับครั้งนี้ ถือเป็นการสำรวจครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยใครรับผิดชอบ” โดยสำรวจจากประชาชนทั่วไป จำนวน 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2556

สรุปสาระสำคัญจากการสำรวจ

  • คนไทยส่วนใหญ่ เห็นว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมประเพณี  และประวัติศาสตร์โบราณสถาน (อย่างละร้อยละ 30.3) รองลงมา คือด้านธรรมชาติ (ร้อยละ 26.3) และคนไทยกว่าร้อยละ 90 เชื่อว่าประเทศไทยสามารถก้าวเป็นที่ 1 ด้านการท่องเที่ยวในอาเซียนได้ ภายใน 3 ปีข้างหน้านี้ โดยหากมองถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นที่ 1 ในอาเซียน คือ ความไม่สงบทางการเมือง (ร้อยละ 23.6) รองลงมา คือ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม (ร้อยละ 19.5) ปัญหาอาชากรรมต่อนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 16.3) ความแออัดตามแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 12.8) และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพ (ร้อยละ 12.3)
  • ในมุมมองของประชาชน สิ่งที่ต้องการให้การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนามากที่สุด ได้แก่

-อันดับ 1 : ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยให้คะแนนความสำคัญที่ 8.74 (จากคะแนนเต็ม 10) โดยมองว่าหน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล คือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยละ 29.9 รองมา คือ ไม่ทราบว่าควรเป็นใคร ร้อยละ 20.4 และ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ร้อยละ 16.3

-อันดับ 2 : ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (ระดับคะแนน 8.69) โดยประชาชนไม่ทราบว่าใครควรมีหน้าที่รับผิดชอบ ร้อยละ 29.5 ตามมา  คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยละ 27.1

-อันดับ 3 : การปรับปรุงไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม (ระดับคะแนน 8.51) โดยมองว่าหน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล คือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยละ 33.6 รองมา คือ อพท. ร้อยละ 32.4 และไม่ทราบว่าควรเป็นใคร ร้อยละ 17.3

-อันดับ 4 การคมนาคม (ระดับคะแนน 7.51) โดยมองว่าหน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล คือ กระทรวงคมนาคม ร้อยละ 77.0 รองมา คือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยละ 12.1 และไม่ทราบว่าควรเป็นใคร ร้อยละ 5.9

-อันดับ 5 : การดูแลเรื่องความสะอาดและจัดระเบียบร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว (ระดับคะแนน 7.50) โดยมองว่าหน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล คือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยละ 32.2 รองลงมา คือ อพท. ร้อยละ 26.6 และไม่ทราบว่าควรเป็นใคร ร้อยละ 23.5

-อันดับ 6 : ราคาสินค้าที่เป็นธรรม (ระดับคะแนน 7.49) โดยมองว่าหน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล คือ กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 41.6 รองมา คือ ไม่ทราบว่าควรเป็นใคร ร้อยละ 22.7

-อันดับ 7 : การบังคับใช้กฏหมาย (ระดับคะแนน 6.35) โดยประชาชนไม่ทราบว่าใครควรมีหน้าที่รับผิดชอบ ร้อยละ 25.8 ตามมา คือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยละ 16.6

-อันดับ 8 : การปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว (ระดับคะแนน 6.32) โดยมองว่าหน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล คือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยละ 34.8 รองมา คือ อพท. ร้อยละ 31.9 และไม่ทราบว่าควรเป็นใคร ร้อยละ 16.6

-อันดับ 9 : ป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว (ระดับคะแนน 5.24) โดยมองว่าหน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล คือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยละ 31.4 รองมา คือ อพท. ร้อยละ 22.1 และไม่ทราบว่าควรเป็นใคร ร้อยละ 21.3

-อันดับ 10 : การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว (ระดับคะแนน 5.24) โดยมองว่าหน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล คือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยละ 64.5 รองมา คือ ไม่ทราบว่าควรเป็นใคร ร้อยละ 18.2

 

  • เมื่อกล่าวถึงภาระงานต่อไปนี้ ประชาชนนึกถึงหน่วยงานใด และให้คะแนนการทำงานเท่าใด

 

 

  • หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่ประชาชนให้ความสำคัญและนึกถึงเป็นอันดับแรก คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 83.5) ตามมา คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ร้อยละ 7.8) และเมื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อ “การท่องเที่ยวในประเทศไทย” ส่วนใหญ่ประชาชนจะมีทัศนคติในด้านบวก คือ มองว่าเป็นสื่งที่น่าดึงดูด (คะแนน 3.98 จาก 5) ทำให้สดชื่น (คะแนน 3.91) มีความสุข (คะแนน 3.76) เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และได้เรียนรู้ (คะแนน 3.40) และเป็นสิ่งที่ดี (คะแนน 3.40)
  • เมื่อให้เปรียบเทียบ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” เป็นคน ประชาชนมองว่าเป็นเหมือนกับ ผู้หญิง ที่อยู่ในวัยทำงาน-วัยรุ่น ที่มีนิสัยร่าเริงสนุกสนาน คล่องแคล่ว มีบุคลิกลักษณะที่ทันสมัย ภูมิฐาน บางครั้งก็เปรี้ยว เซ็กซี่ และคนไทยรู้สึกสนิทคุ้นเคยกับหน่วยงานนี้เสมือนเป็นคนในครอบครัว
  • กรณีเกิดปัญหาดังต่อไปนี้ ประชาชนคิดว่าหน่วยงานใดควรมีหน้าที่หลักในการดูแลรับผิดชอบ

 


ในการดำเนินงานที่ผ่านมาของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า ททท. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย, ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ, กระตุ้นรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ, วางแผนกลยุทธ์ด้านตลาดการท่องเที่ยวให้กับประเทศ และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
 

 

  • เมื่อให้ประชาชนเรียงลำดับความสำคัญของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และให้คะแนนการทำงานที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงานที่สำคัญที่สุดอันดับแรก คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้คะแนนการดำเนินงาน 6.81 และอันดับที่สอง คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คะแนนการดำเนินการ 6.11 อันดับที่สามคือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) คะแนน 5.91 อันดับที่สี่ คือ การท่าอากาศยาน คะแนน 5.93 และอันด้บห้า คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คะแนน 5.67

 

  • โดยส่วนใหญ่ประชาชน มองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการประสานงานและร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 59.9) และมองว่าหน่วยงานเหล่านี้มีการทำงานที่ทับซ้อนกันในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.3) และประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.2) มองว่าตนเองมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระดับปานกลางเท่านั้น

 

  • ประชาชนชาวไทยให้คะแนน (ในช่วง -5 ถึง +5) กับผลงานการดำเนินงานและการให้บริการของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ในช่วงที่ผ่านมา เฉลี่ยอยู่ที่ 1.28 คะแนน (หมายเหตุ : การให้คะแนนของประชาชนอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจว่า ททท. มีหน้าที่เกี่ยวข้องในทุกเรื่องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

 

  • สิ่งที่ประชาชนประทับใจการดำเนินงานของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการให้บริการด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สำหรับสิ่งที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไข คือ การเพิ่มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว เพิ่มความสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มจุดให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และแก้ปัญหาการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

 

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยวไทย ใครรับผิดชอบ”
โดยนายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ทำไมคนไทยไม่เที่ยวไทย”