ความเป็นมา

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำ “โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion: Poll) ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว” ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ ททท. จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมอบหมายให้ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการสำรวจโพลล์ และนำเสนอผลการสำรวจ ให้แก่สื่อมวลชน และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้รับทราบผล 

 

               วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำการสำรวจโพลล์ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระแสความนิยมต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลผลกับสถานการณ์ด้านอื่นๆ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการตลาดของ ททท. โดยกำหนดให้มีการสำรวจเป็นจำนวน 4 ครั้ง และในการสำรวจครั้งแรกนี้ คือ เรื่อง ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

หัวข้อการสำรวจ ครั้งที่ 1

               ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ

               ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 400 ตัวอย่าง ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

               1.เพื่อทำการศึกษาสถานะในปัจจุบันของธุรกิจท่องเที่ยวของไทย

               2.เพื่อศึกษาถึงความพร้อมรับ AEC ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย

               3.เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิด AEC

               4.เพื่อศึกษาถึงการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับ AEC

               5.เพื่อศึกษาถึงความต้องการและความช่วยเหลือที่ต้องการจะได้รับจากรัฐบาล เพื่อรองรับ AEC

สรุปสาระสำคัญจากการสำรวจ

การประเมินสถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน

- ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 สิ่งที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบด้านลบสำหรับธุรกิจมากที่สุด คือ ภาวะเศรษฐกิจโลก (-2.33)  รองลงมา คือ สถานการณ์หนี้ยุโรป (-1.57) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน (-1.43) และอัตราแลกเปลี่ยน (-1.26) ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านบวกสำหรับธุรกิจ คือ มาตรการของรัฐบาล (+3.04) รองลงมา คือ อัตราดอกเบี้ย (+2.24) และเสถียรภาพทางด้านการเมือง (-1.55)

- ตามทัศนะของผู้ประกอบการต่อสถานภาพทางธุรกิจท่องเที่ยวไทยในไตรมาส 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบการร้อยละ 41.7 คิดว่ายอดขายเพิ่มขึ้น โดยได้รับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อมองภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 ผู้ประกอบการร้อยละ 44.9 เห็นว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองมาคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนและเอเชีย

 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย

- ผู้ประกอบการมองว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาดีขึ้น คือ สถานที่ท่องเที่ยว  รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว สาธารณูปโภค และการพัฒนา/อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว (6.42)

- เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องความเป็นมิตรของประชาชน และความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว ในขณะที่เวียดนามเป็นอันดับหนึ่งในด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว กัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งในด้านแหล่งซื้อสินค้า การบริการ การคมนาคมขนส่ง โรงแรมที่พัก การสื่อสาร และความปลอดภัยในทุกด้าน

- สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการมองว่าประเทศไทยยังขาดการพัฒนามากที่สุด และต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การพัฒนาบริการและแหล่งท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย

ทัศนคติต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

- ผู้ประกอบการมองว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว ในขณะที่ผลกระทบด้านลบ ที่จะเกิดต่อธุรกิจเป็นเรื่องการแข่งขันที่สูงขึ้น คู่แข่งมากขึ้น และธุรกิจมีรายได้/กำไรลดลง

- สำหรับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในด้านการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ด้านการท่องเที่ยว แรงงานในอุตสาหกรรม และส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนามากขึ้น ในส่วนของผลกระทบด้านลบ คือ เกิดการแข่งขันสูงขึ้น

- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.7) มองว่าเป็นโอกาสสำหรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ด้านการท่องเที่ยว และการเดินทางท่องเที่ยวที่เสรีมากขึ้นโดยไม่ต้องมี VISA อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ คู่แข่งที่มากขึ้น และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรวมถึงองค์กรธุรกิจของไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านการแข่งขัน

- โอกาสของการท่องเที่ยวไทยจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ  การเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย การออกไปลงทุนในประเทศอาเซียน ระบบการขนส่ง และการเข้ามาทำงานของแรงงานในอาเซียน สำหรับสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการท่องเที่ยวไทย คือ ภาษาในการสื่อสาร

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

- ภาคธุรกิจไทยมากกว่าร้อยละ 85 มีการเตรียมความพร้อมในระดับมากถึงปานกลาง โดยมีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด เรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล และการพัฒนเว็บไซต์ให้เป็นสากล

- ผู้ประกอบการมองว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมรับมือกับ AEC ในระดับปานกลาง โดยต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องการสร้างมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนด้านการท่องเที่ยว

- สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเป็นอันดับแรกเพื่อรองรับ AEC คือ การกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ รองลงมาคือ การยกระดับคุณภาพสิ่งอำนวนความสะดวก ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

 

  • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยวไทย พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง” โดยนายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

  • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”