การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำ “โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion: Poll) ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระแสความนิยมต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลผลกับสถานการณ์ด้านอื่นๆ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการตลาดของ ททท. 

 

               การสำรวจครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 หัวข้อการสำรวจ คือ ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556 โดยสำรวจจากผู้ประกอบการ จำนวน 600 ตัวอย่าง ทั่วประเทศ

สรุปสาระสำคัญจากการสำรวจ

- จากภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2555 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.7 เห็นว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ในขณะที่ ร้อยละ 32.8 เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวมาก ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 84.2 ได้รับนักท่องเที่ยวตรงตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ และอีกร้อยละ 2.5 ได้รับนักท่องเที่ยวเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 50 คาดว่าภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย จะเหมือนเดิม ในขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการถึง ร้อยละ 36 ที่มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น และร้อยละ 32.7 มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น

- สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย มีผู้ประกอบการถึงร้อยละ 46.8 มองเห็นโอกาสและมองว่าสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยในปี 2556 จะมีทิศทางการเติบโตดีขึ้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสการขยายตัวสูง คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกและกลุ่มอาเซียน รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็มีโอกาสการขยายตัวและน่าจับตามองเช่นเดียวกัน ในขณะที่ผู้ประกอบการยังคงกังวลต่อกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปและอเมริกา

- นอกจากนี้ ตามทัศนะของผู้ประกอบการ มองว่ากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และควรได้รับการผลักดันมากที่สุด คือ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 32.7) รองลงมา คือ กลุ่มฮันนีมูน/แต่งงาน (ร้อยละ 21.3)

- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจมากที่สุด คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้าน IT และการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจมากที่สุด คือ ความขัดแย้งทางการเมืองไทย การปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท ทั่วประเทศ การแข็งค่าขึ้นของเงินบาท และปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  

- จากภาวะเศรษฐกิจโลก ผู้ประกอบการมองว่า การเติบโตของ AEC เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านลบมากที่สุด คือ ภาวะหนี้ยุโรป รองมาคือ ภาวะหน้าผาทางการเงิน Fiscal Cliff ในสหรัฐอเมริกา

- จากปัจจัยความเสี่ยงต่อธุรกิจในเรื่องภัยธรรมชาติ สถานการณ์ทางด้านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ค่าเงินบาทที่ผันผวนและแข็งขัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับปานกลาง สำหรับสถานการณ์ในปี 2556 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเท่าๆ  กัน

- สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาการเมือง ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และระบบสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต คือ

1 สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในทุกสถานที่ของประเทศไทย

2 รักษาบรรยากาศทางการเมืองให้สงบ

3 รักษาความเป็นไทย วิถีไทยที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์

4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

6 ดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 

  • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจโลกกับท่องเที่ยวไทย ปี 2556” โดยนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 
  • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556”