issuu Open publication

บทสรุปผู้บริหาร

การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymoon and Wedding

สถานการณ์ตลาดของธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่ม Honeymoon & Wedding ของไทยในปัจจุบัน รวมถึงสินค้าและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเสนอขายในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มดังกล่าวที่เดินทางมายังประเทศไทย

ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554: การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymoon and Wedding