issuu Open publication


รายงานสรุปการสำรวจทัศนคติ  และพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของชาวไทย  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บทสรุปผู้บริหาร

การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล