ปก-หน้า รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร

การดำเนินงานของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” (ททท.) สู่การตลาดแนวใหม่ ภายใต้แผนวิสาหกิจ ปี 2555-2557 ได้กำหนดให้กลยุทธ์หลักส่วนหนึ่งเน้นความสำคัญกับการสร้างมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวของไทยให้สูงขึ้น (Value Creation) ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ในมิติหนึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านตลาดการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และในระดับโลก ทั้งในด้านปริมาณ และส่วนแบ่งการตลาด แต่ในอีกมิติหนึ่งได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว “ชั้นคุณภาพ” ให้เลือกเดินทางท่องเที่ยวมาประเทศไทยในสัดส่วนที่สูงขึ้นควบคู่กันไปด้วย ประเด็นการบริหารจัดการอย่างสมดุลระหว่าง “จำนวน” กับ “คุณภาพ” จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปริมาณการขยายของกลุ่มชนชั้นกลางในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีฐานประชากรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายจากประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย ทำให้มีนักท่องเที่ยวจานวนมหาศาลหลั่งไหลเดินทางออกมาท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ททท. ตระหนักดีว่าการเพิ่มปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่ความสำเร็จที่ยั่งยืนตามแผนวิสาหกิจที่กำหนดไว้ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตลาดท่องเที่ยวของไทยผ่านกระบวนการ “เพิ่มคุณภาพ” นักท่องเที่ยว ควบคู่กันไปจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งยวด ดังนั้นเป้าหมายการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว “ชั้นคุณภาพ” จากประเทศเป้าหมายอย่างจีน อินเดีย และรัสเซีย จึงทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มของการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจตลาด “กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดเรียกว่า กลุ่ม “นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง” (High Value Tourist) จากประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย เพื่อนำผลจากการศึกษามาสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายต่อไป

PDF ไฟล์ ขนาด 6.63 MB :