issuu Open publication

บทสรุปผู้บริหาร

“การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ” (Thailand Destination Image)