Open publication

 

Thailand Destination Image 2012 รายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว
“การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่
องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ”

(Thailand Destination Image)