Europe

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุโรปโดยรวม 190KB

โดย นางสาวสุดาพร วรพล
หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ใครที่เคยมองข้าม “ทัวร์อินเดีย” อาจต้องคิดใหม่ เพราะเวลานี้ นักท่องเที่ยวอินเดีย นอกจากจะมีจำนวนไม่น้อยหน้าทัวร์จีน ยังจัดเป็นกลุ่มทัวร์กระเป๋าหนัก ต้องจับให้อยู่หมัด สร้างรายได้เข้าไทยได้กว่า 37,537 ล้านบาท

ปก-หน้า รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร

การดำเนินงานของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” (ททท.) สู่การตลาดแนวใหม่ ภายใต้แผนวิสาหกิจ ปี 2555-2557 ได้กำหนดให้กลยุทธ์หลักส่วนหนึ่งเน้นความสำคัญกับการสร้างมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวของไทยให้สูงขึ้น (Value Creation) ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ในมิติหนึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านตลาดการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และในระดับโลก ทั้งในด้านปริมาณ และส่วนแบ่งการตลาด แต่ในอีกมิติหนึ่งได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว “ชั้นคุณภาพ” ให้เลือกเดินทางท่องเที่ยวมาประเทศไทยในสัดส่วนที่สูงขึ้นควบคู่กันไปด้วย ประเด็นการบริหารจัดการอย่างสมดุลระหว่าง “จำนวน” กับ “คุณภาพ” จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง

TAT_keyvisual2015-Final1

เผยงานวิจัยเชิงจิตวิทยา และแนวทางการสื่อสารการตลาดกับนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่ม Hi-End Segment

infoGraphic โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน (ศักยภาพสูง)

อินโฟกราฟิกส์ โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน (ศักยภาพสูง)
โดย กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มี 9 ประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

c
บทสรุปผู้บริหาร
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ (Repeated Visitor to Thailand)

 

issuu Open publication

การสำรวจพฤติกรรม และความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กลุ่มสุขภาพความงาม  (Spa and Wellness)

บทสรุปผู้บริหาร

การสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness)

 

issuu Open publication

การสำรวจพฤติกรรม และความพึงพอใจ  ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำกิจกรรม Shopping & Entertainment ในประเทศไทย (พฤษภาคม 2553)

บทสรุปผู้บริหาร

การสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำกิจกรรม Shopping & Entertainment ในประเทศไทย

 

issuu Open publication

บทสรุปผู้บริหาร

“การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ” (Thailand Destination Image)

 

 

 Open publication

 

Thailand Destination Image 2012 รายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว
“การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่
องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ”

(Thailand Destination Image)

 

issuu Open publication

บทสรุปผู้บริหาร

การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymoon and Wedding

สถานการณ์ตลาดของธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่ม Honeymoon & Wedding ของไทยในปัจจุบัน รวมถึงสินค้าและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเสนอขายในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มดังกล่าวที่เดินทางมายังประเทศไทย

ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554: การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymoon and Wedding

 

issuu Open publication

 

บทสรุปผู้บริหาร

การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาด สำหรับการท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำ เช่น สภาพการตลาด สภาพปัจจัยแวดล้อมต่างๆ วงจรธุรกิจ ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบ ที่มีผลต่อการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน และโอกาสการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวดำน้ำ ตลอดจนความคิดเห็นและมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มดำน้ำ โดยเฉพาะด้านการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวดำน้ำของประเทศไทย ความต้องการ ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในการเป็นจุดหมายปลายทางของการดำน้ำ

รายงานขั้นสุดท้าย

 

issuu Open publication

บทสรุปผู้บริหาร

การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว
ทัศนคติ พฤติกรรม วิถีชีวิต และแรงจูงใจของคนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชลบุรี ลพบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดข้างต้นในลักษณะกลุ่มวิถีชีวิต ตลอดจนการกำหนดแนวทางส่งเสริมการตลาด

ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554

 

issuu Open publication

 

บทสรุปผู้บริหาร

การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ 2)
การรวบรวมข้อมูลตลาดนักท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงทัศนคติ ความรู้สึก ความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 12 ตลาด ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย อิสราเอล และแคนาดา

ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554: การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ 2)

 

issuu Open publication

สำรวจทัศนคตินักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่สำหรับ 4 ตลาดในเอเชีย

บทสรุปผู้บริหาร

การสำรวจทัศนคตินักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่สำหรับ 4 ตลาดในเอเชีย (จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และ ไต้หวัน)