สรุปสาระสำคัญ การประชุมสุดยอด WTTC 2017
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Transforming Our World
WTTC Global Summit 2017