วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์

  • ปีพุทธศักราช 2558 นับว่าเป็นปีที่ท้าทายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เนื่องด้วยเป็นปีที่ประเทศไทยต้องเร่งหารายได้เงินตราต่างประเทศ และสร้างการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย หรือในภาษาอังกฤษ Discover Thainess 2015 โดยเน้น "ความเป็นไทย" (Thainess) เพื่อสร้างความแตกต่างของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเอเชีย