กองกลยุทธ์การตลาด ททท.

 • สรุปสาระสำคัญแผนการส่งเสริมตลาดประจำปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  แผนการตลาดของ ททท. ปี 2560 จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 และแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 ผนวกกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อให้ได้แผนที่เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • เป้าหมาย ปี 2559

  เป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยว : รายได้รวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยแบ่งเป็น
  ตลาดต่างประเทศ : รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
  ตลาดในประเทศ : รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
  เป้าหมายตำแหน่งทางการตลาด :
  ‘Quality Leisure Destination’

  การส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์