พิทักษ์ จันทร์เจริญ

  • Tourism Talk ไตรมาสแรกของปี 2558 ต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทย ด้วยการสนทนากับ ผศ.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

    ความเป็นไทย
    ความเป็นมา และความเป็นสวนดุสิต

    สวนดุสิต ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2477 ปีนี้ครบรอบ 80 ปีเดิมเป็นโรงเรียนสตรี เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศ สอนการทำอาหาร ดอกไม้ใบตอง ศิลปะประดิษฐ์ คหกรรมศาสตร์ รากฐานของสวนดุสิตมาจากความเป็นไทย