พรหมเมธ นาถมทอง

  • วิถีไทย
    ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

    หากจะเปรียบเทียบความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก มองอย่างเร็วๆ ก็จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่ชัดเจนในอันดับต้นๆ แม้ว่าเราจะก้ำกึ่งอยู่ในวัฒนธรรมอินเดียและจีนก็ตาม ความเป็นไทยหลายส่วนก็ไม่ซ้ำแบบใคร