แก้วตา ม่วงเกษม

  • อะไรคือสาเหตุของ ความ ไม่ สุข ของคนในชาติ
    กรณีศึกษา ภูฏาน ประเทศที่เน้น ความสุขมวลรวม GNH (Gross of National Happiness) มากกว่า GDP (Gross Domestic Product)