จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

  • ใครจะมองว่าบทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเกาะกระแสการโปรโมตเชียงใหม่เป็นมรดกโลกก็ว่าได้ แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการทบทวนว่ามรดกวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นย่านเมืองและชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตนั้นเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในอาเซียนที่จะขอยกตัวอย่างบางเมืองจากบางประเทศขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวบางมุมโดยเฉพาะในมิติด้านท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อให้ย้อนกลับมาคิดถึงความพร้อมของเชียงใหม่ที่มีความพยายามจะศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นมรดกโลกอยู่ในขณะนี้2 ซึ่งนอกจากพิจารณาที่คุณค่าแล้ว ยูเนสโกมักสนับสนุนมรดกวัฒนธรรมที่อยู่ในความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ และสร้างการจัดการที่ดีต่อไป