Tourism @ AEC

  • ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม ประชุม World Conference on Tourism and Culture 2015 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจัดโดย องค์การ การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) และองค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

  • ASEAN INFOGRAPHIC หนังสือชุด อาเซียนดีเอ็นเอ (ASEAN DNA Series) เป็นผลงานร่วมระหว่าง สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกอันดีระหว่างกันเพื่อที่จะนำไปสู่

    • ONE VISION หนึ่งวิสัยทัศน์
    • ONE INDENTITY หนึ่งเอกลักษณ์
    • ONE COMMUNITY หนึ่งประชาคม
  • ใครจะมองว่าบทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเกาะกระแสการโปรโมตเชียงใหม่เป็นมรดกโลกก็ว่าได้ แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการทบทวนว่ามรดกวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นย่านเมืองและชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตนั้นเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในอาเซียนที่จะขอยกตัวอย่างบางเมืองจากบางประเทศขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวบางมุมโดยเฉพาะในมิติด้านท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อให้ย้อนกลับมาคิดถึงความพร้อมของเชียงใหม่ที่มีความพยายามจะศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นมรดกโลกอยู่ในขณะนี้2 ซึ่งนอกจากพิจารณาที่คุณค่าแล้ว ยูเนสโกมักสนับสนุนมรดกวัฒนธรรมที่อยู่ในความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ และสร้างการจัดการที่ดีต่อไป

  • ปลายปี 2558 หรือ ปี 2015 คือปีที่จะประกาศอย่างเป็นทางการในการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานอย่างเสรี การถักทอความร่วมมือครั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม / การเมือง และวัฒนธรรมที่หลายประเทศในโลกล้วนจับตามองความเคลื่อนไหวครั้งนี้