TAT Academy

  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนา วิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ได้ดำเนินการจัดการสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด ‘พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม’ (Power of Tourism: Sharing Caring and Connecting) ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ซึ่งแนวคิดหลักของการสัมมนาฯ ในครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และบอกเล่า ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงของวิทยากร เพื่อมุ่งให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความเข้าใจ และ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบ ด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักศึกษา เครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการด้านการ ท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ